Select Page

Drejtori

Jeton Akiku

jeton.akiku@aec.mk
тел. 02 3 289 203

Këshilltarët e drejtorit

Bojana Stefanovska
Këshilltare e Drejtorit për Punë Juridike
bojana.stefanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 251
моб. 078 37 30 06

————————————

Сања Димитриевска
Këshilltare e Drejtorit për Burime Njerëzore dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
sanja.dimitrievska@aec.mk
тел. 02 3 289 04

————————————

Беким Мемети
Советник на директорот за информатички технологии
bekim.memeti@aec.mk
моб. +389 75 31 83 41

————————————

Синиша Апостолоски
Советник на директорот за телекомуникации
sinisa.apostoloski@aec.mk
тел. 02 3 289 246
моб. +389 71 26 18 79

————————————

Игор Бојаџиев
Советник на директорот за радиокомуникации
и контрола и мониторинг на радиофреквенции
igor.bojadjiev@aec.mk
тел. 02 3 091 250
моб. 075 44 26 81

————————————

Димитар Манчев
Советник на директорот за информатички технологии
dimitar.mancev@aec.mk
тел.
моб. 072 22 85 23

————————————

 

Горан Колевски
Советник на директорот за заштита на правата
на крајните корисници
goran.kolevski@aec.mk
тел. 02 3 289 228
моб. 071 38 03 31

————————————

 

Илија Кепевски
Советник на директорот за логистика
и финансии
ilija.kepevski@aec.mk
тел. 02 3 289 230
моб. 071 38 02 99

Sektori i rregullativës

 • Koordinon aktivitetet në lidhje me zbatimin e Ligjit për Komunikime Elektronike në fushën e analizës së tregut të komunikimeve elektronike
 • Ekipi në Sektorin e rregullativës organizon dhe monitoron analizën e tregut të komunikimeve elektronike, e cila kryhet gjatë përcaktimit të operatorëve dhe / ose ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike me fuqi të konsiderueshme tregtare;
 • Organizon dhe monitoron analizën e tregut të komunikimeve elektronike që kryhet gjatë përcaktimit të ofruesve të shërbimeve universale; çmimet dhe sistemi i shpenzimeve të operatorëve dhe / ose ofruesve të shërbimeve të komunikimit elektronik me fuqi të konsiderueshme tregtare;
 • Koordinon aktivitetet me Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës;
 • Organizon përgatitjen e analizave krahasuese për zhvillimin e tregut të komunikimeve elektronike në Republikën e Maqedonisë me zhvillimin e tregjeve të komunikimeve elektronike të vendeve anëtare të BE-së dhe ITU;
 • Organizon dhe koordinon aktivitetet në lidhje me analizën e shumës së tarifave të cilat paguhen në llogarinë AKE-së në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike;
 • Merr pjesë në ekipe multidisiplinare të projekteve profesionale në fushën e komunikimeve elektronike;
 • Jep mendime dhe sugjerime në lidhje me analizën e tregut të komunikimeve elektronike në përcaktimin e ofruesve të shërbimeve universale;
 • Jep mendime dhe sugjerime në analizën e çmimeve dhe të sistemit të shpenzimeve të operatorëve dhe / ose ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike me fuqi të konsiderueshme tregtare;
 • Merr pjesë në procedurën për përcaktimin e shumës së tarifave të paguara në llogarinë AKE-së në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike;
 • Merr pjesë në ekipe multidisiplinare të projekteve profesionale në fushën e komunikimeve elektronike;

Kontaktoni me Sektorin e rregullativës

Кристина Божиновска
Раководител на Сектор за регулатива
kristina.bozinovska@aec.mk
тел. 02 3 289 236
моб. 078 37 30 05

————————————

Марјан Пејовски
Раководител на Одделение за анализа на пазарите
marjan.pejovski@aec.mk
тел. 02 3 289 248
моб. 070 33 27 94

————————————

Александар Коцевски
Советник за анализа на пазарите
aleksandar.kocevski@aec.mk
тел. 02 3 289 239
моб. 071 36 88 42

————————————

Бесим Билали
Виш соработник за анализа на пазарите
besim.bilali@aec.mk
тел. 02 3 289 245
моб. 075 42 49 97

————————————

Васка Петровиќ
Раководител на Одделение за определување на регулаторни обврски
vaska.petrovic@aec.mk
тел. 02 3 289 245
моб. 070 38 33 23

————————————

Маргарита Чупаркоска
Соработник за определување регулаторни обврски
margarita.cuparkoska@aec.mk
моб. 078 37 30 09

————————————

Петар Тасев
Раководител на Одделение за прибирање и обработка на податоци
petar.tasev@aec.mk
тел. 02 3 289 249
моб. 078 37 30 03

————————————

Sektori për çështjet juridike

Sektori për çështje juridike kryen punët dhe detyrat brenda fushës së punës në Njësinë për çështje administrative dhe arkëtim të kërkesave dhe në Njësinë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe procedurave të kundërvajtjes.

Njësia për çështje administrative dhe arkëtime të kërkesave kryen aktivitete dhe detyra që i referohen veçanërisht:
- Përfaqësimit të Agjencisë para gjykatave dhe organeve të tjera kompetente shtetërore;
- Fillimit dhe zhvillimit të procedurave administrative-juridike para Gjykatës Administrative të Republikës së Maqedonisë;
- Fillimit të procedurave për mbledhjen e borxheve dhe kryerjen e procedurave të përmbarimit;
- Fillimit dhe zhvillimit të procedurave penale;
- Dhënies së mendimit dhe shpjegimit për zbatimin e ligjeve, marrëveshjeve ndërkombëtare dhe akteve të tjera në lidhje me punën e Agjencisë;
- Përgatitjes e padive, parashtresave në gjykata dhe akteve të tjera që dalin nga procedurat gjyqësore;
- Monitorimit dhe kontrollit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë;
- Zbatimit të procedurës së zgjidhjes.

Njësia për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe procedurat kundërvajtëse kryen aktivitete dhe detyra që i referohen veçanërisht:
- Përgatitjes dhe pjesëmarrjes në procedurën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe shërbimeve të përdoruesve të fundit;
- Përgatitjes dhe pjesëmarrjes në procedurën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet operatorëve të rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike dhe personave juridikë që administrojnë infrastrukturën fizike;
- Dhënies së mendimit gjatë përgatitjes së akteve individuale që dalin nga procedura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
- Zbatimit të procedurës së ndërmjetësimit ndërmjet operatorëve të rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike të përdoruesve përfundimtarë dhe operatorëve të shërbimeve të rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike dhe personave juridikë që administrojnë infrastrukturën fizike, në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike;
- Dhënies së një shpjegimi mbi zbatimin e ligjeve, marrëveshjeve ndërkombëtare dhe akteve të tjera që kanë të bëjnë me punën e Agjencisë;
- Përgatitjes së kërkesave për ngritjen e procedurës kundërvajtëse dhe për udhëheqjen e procedurës para gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë e deri te mbarimi përfundimtar i lëndës;
- Përpilimit të raporteve për kërkesat e parashtruara për ngritjen e procedurës kundërvajtëse;
- Përpilimit të raporteve për procedurat e zbatuara për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;

Kontaktoni me Sektorin për çështje juridike

Дафина Пауновска
Раководител на Сектор за правни работи
dafina.paunovska@aec.mk
тел. 02 3 289 205
моб. 070 35 99 56

————————————

Zoran Minarkov
Раководител на Одделение за управни работи и наплата на побарувања
zoran.minarkov@aec.mk
тел. 02 3 289 208
моб. 075 47 51 36

————————————

Елизабета Двојакова
Советник за управни работи
elizabeta.dvojakova@aec.mk
тел. 02 3 289 202
моб. 070 22 29 04

————————————

Бојан Цветковиќ
Советник за наплата на побарувања и платни налози
bojan.cvetkovikj@aec.mk
тел. 02 3 289 215
моб. 078 25 07 04

————————————

Валмир Амзаи
Виш соработник за наплата на побарувања и платни налози
valmir.amzai@aec.mk
моб. 072 400 000

————————————

Вергим Шерифи
Раководител на Одделение за решавање на спорови и прекршочни постапки
vergim.serifi@aec.mk
тел. 02 3 289 207
моб. 071 23 21 25

————————————

Лирим Садику
Советник за решавање на спорови и прекршочни постапки
lirim.sadiku@aec.mk
моб. 078 23 58 37

————————————

Џинет Даути
Виш соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
xhinet.dauti@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 070 23 28 78

————————————

Елена Периќ Филкова
Соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
elena.perikj.filkova@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 078 40 61 62

————————————

Татјана Петрeвска
Помлад соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
tatjana.petrevska@aec.mk
тел. 02 3 289 243
моб. 071 34 66 46

————————————

Арнис Асани
Помлад соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
arnis.asani@aec.mk
моб. 078 228 522

Sektori i telekomunikimeve

 • Koordinon aktivitetet në lidhje me zbatimin e Ligjit të Komunikimeve Elektronike në sektorin e telekomunikimit në Republikën e Maqedonisë në pjesën e procedurës për njoftimin e operatorëve të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike dhe ofruesve të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike, numërimit, shërbimit universal, ndërlidhjes, qasjes në rrjetet e komunikimit publik, qasjes së pabarabartë në unazën lokal, rregulloreve dhe standardeve teknike për ndërtimin dhe funksionimin e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënies së shërbimeve të komunikimit publik.
 • Ekipi në Sektorin e telekomunikimeve është përgjegjës për dhënien e iniciativave dhe propozimeve për ndryshimin e rregulloreve në fushën e telekomunikimeve në mënyrë që të harmonizohet me rregulloren e Bashkimit Evropian; Organizon dhe monitoron marrjen e njoftimeve dhe lëshimin e një certifikate të regjistrimit të operatorëve dhe / ose ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike;
 • Organizon dhe monitoron kontrollin e kryer mbi operatorët dhe / ose ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike, përfshirë operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike me fuqi të konsiderueshme në treg, në lidhje me pajtueshmërinë e veprimeve të tyre me rregulloret;
 • Ofron mendime dhe sugjerime në lidhje me zbatimin e akteve të AKE-së në lidhje me kushtet dhe dokumentacionin e përshkruar për kryerjen e aktiviteteve për ndërtimin dhe / ose përdorimin e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike dhe / ose për sigurimin e shërbimeve publike të komunikimit elektronik, për sigurimin e shërbimit universal, për sigurimin e konkurrencës në sektorin e telekomunikimit, ndërlidhjen dhe qasjen në rrjetet publike të komunikimeve elektronike dhe / ose shërbimet, qasjen dhe përdorimin e mjeteve specifike të rrjetit, numërimin dhe transmetimin e numrave, mbrojtjen e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike, konfidencialitetin dhe besueshmërinë e komunikimeve, të drejtat e përdoruesve të shërbimeve publike të komunikimit elektronik;
 • Organizon dhe monitoron procedurën për caktimin e numrave dhe serive të numrave, jep mendime dhe sugjerime në lidhje me përgatitjen, zbatimin dhe azhurnimin e Planit të Numërimit;
 • Jep mendime dhe sugjerime në lidhje me parametrat e cilësisë së shërbimeve të komunikimit elektronik, për zhvillimin e konkurrencës në sektorin e telekomunikacionit;
 • Ofron mendime dhe sugjerime kur miraton ofertat referente për ndërlidhje, ofertat e qasjes dhe ofertat referente të qasjes së pabarabartë në unazën lokal të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike dhe / ose ofruesve të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike me fuqi të konsiderueshme në treg në një treg relevant;
 • Jep mendime dhe sugjerime gjatë përcaktimit të ofruesit / ofruesve të shërbimit universal dhe kontroll përmbushjen e detyrimeve të ofruesit / ofruesve të nominuar të shërbimeve universale;
 • Aktivitetet në lidhje me zbatimin e Ligjit për Komunikime Elektronike në pjesën e rregulloreve teknike dhe standardeve për ndërtimin dhe funksionimin e rrjeteve publike të komunikimit elektronik, pajisjeve terminale të telekomunikimit, ndërlidhjen dhe qasjen në rrjetet e komunikimit publik dhe qasjen jo të barabartë në unazën lokale.
 • Aktivitetet në lidhje me zbatimin e Ligjit për Komunikime Elektronike në fushën e rregulloreve teknike dhe standardeve për sigurimin e shërbimeve të komunikimit publik, shërbimeve të komunikimit publik që i nënshtrohen ndërlidhjes dhe qasjes në rrjetet e komunikimit publik dhe qasjes së pabarabartë në unazën lokale, si dhe për sigurimin e shërbimit universal.

Kontaktoni me Sektorin e telekomunikimeve

Борис Арсов
Раководител на Сектор за телекомуникации
boris.arsov@aec.mk
тел. 02 3289 227
моб. 070 38 38 19

————————————

Зоранчо Алексов 
Раководител на одделение за јавни електронски комуникациски мрежи и услуги
zoran.aleksov@aec.mk
моб. 078 23 67 49

————————————

Игор Кралевски
Советник за јавни електронски комуникациски мрежи и услуги 
igor.kralevski@aec.mk
тел. 02 3 091 245
моб. 071 36 88 44

————————————

Боро Тодоровски
Раководител на Одделение за управување со броеви
boro.todorovski@aec.mk
тел. 02 3 091 235
моб. 075 47 51 46

————————————

Ацо Јовановски
Виш соработник за управување со броеви
aco.jovanovski@aec.mk
тел. 02 3 091 255
моб. 070 22 28 90

————————————

Билјана Илиоска
Советник за телекомуникациска инфраструктура
biljana.ilioska@aec.mk
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 36

————————————

Југослав Србиновски
Виш соработник за телекомуникациска инфраструктура
jugoslav.srbinovski@aec.mk
тел. 02 3 091 234
моб. 071 34 66 45

————————————

Софка Јовевска
Помлад соработник за телекомуникациска инфраструктура
sofka.jovevska@aec.mk
тел. 032 223 968
моб. 071 38 94 68

————————————

Хаки Селими
Помлад соработник за телекомуникациска инфраструктура
haki.selimi@aec.mk
моб.

Sektori për radiokomunikime

Menaxhon dhe administron veprimtaritë e sektorit për radiokomunikime që i referohen përdorimit dhe planifikimit efikas dhe racional të spektrit të radiofrekuencave në përputhje me rregullativën dhe standardet vendore dhe ndërkombëtare.

Ekipi në sektorin e radiokomunikimit monitoron dhe organizon dhënien e miratimeve për përdorimin e radiofrekuencave; Merr pjesë në procedurën për përcaktimin e shumës së tarifës për përdorimin e radiofrekuencave; Merr pjesë në procesin e koordinimit të radiofrekuencave; Propozon zbatimin e procedurës së tenderit publik për dhënien e radiofrekuencave; Merr pjesë në organizata ndërkombëtare; Merr pjesë në punën e organeve dhe konferencave ndërkombëtare në fushën e radiokomunikimeve; Monitoron dhe studion vendimet, rekomandimet dhe standardet ndërkombëtare; Jep mendim dhe propozim në lidhje me standardet teknike dhe procedurat për aprovimin e pajisjeve terminale të radiokomunikimit;

Monitoron zhvillimin e radiokomunikimeve dhe jep mendim dhe propozim në lidhje me përgatitjen, zbatimin dhe azhurnimin e Planit për qëllimin e brezave të radiofrekuencave dhe të Planit për dhënien dhe përdorimin e radiofrekuencave; Organizon debat publik me palët e interesuara para miratimit ose ndryshimit të rregullores që përcakton shumën e tarifës për përdorimin e radiofrekuencave;

Brenda Sektorit të radiokomunikimit, ka dy njësi: njësia e shërbimit fiks dhe mobil dhe njësia e transmetimit dhe shërbimit satelitor.

 • 1. Njësia e shërbimit fiks dhe mobil
  Ekipi në grup monitoron paraqitjen dhe regjistrimin e radiofrekuencave të caktuara në Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikimit; Merr pjesë në zhvillimin e informacionit dhe platformave për konferenca ndërkombëtare dhe takime ndër-shtetërore; Merr pjesë në përgatitjen e marrëveshjeve ndërshtetërore për koordinimin e radiofrekuencave; Kontrollon dhe monitoron përdorimin efikas të spektrit të radiofrekuencës;
 • 2. Njësia e shërbimit radiodifuz dhe satelitor
  Раководи и управува со активностите на Групата за радиодифузна и сателитска служба кои се однесуваат на ефикасно и рационално користење и планирање на радиофреквенциите во согласност со домашната и меѓународната законска регулатива и стандарди.
  Ekipi i grupit është i autorizua që të monitorojë zbatimin dhe azhurnimin e rregullt të Planit të spektrit të radiofrekuencës; Monitoron paraqitjen dhe regjistrimin e radiofrekuencave të caktuara në Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikimit; Merr pjesë në zhvillimin e informacionit dhe platformave për konferenca ndërkombëtare dhe takime ndërshtetërore; Merr pjesë në përgatitjen e marrëveshjeve ndërshtetërore për koordinimin e radiofrekuencave; Kontrollon dhe monitoron përdorimin efikas të spektrit të radiofrekuencës; Merr pjesë në procedurën për përcaktimin e shumës së tarifës vjetore për përdorimin e radiofrekuencave;

Kontaktoni me Sektorin për radio komunikime

Јане Јакимовски
Раководител на Сектор за радиокомуникации
jane.jakimovski@aec.mk
тел. 02 3 289 201
моб. 070 35 99 16

————————————

Виктор Костадиновски
Советник за фиксна и мобилна служба
viktor.kostadinovski@aec.mk
моб. 076 255 006

————————————

Зоран Билбиловски
Виш соработник за фиксна и мобилна служба
zoran.bilbilovski@aec.mk
тел: 02 3 091 259
моб. 075 33 31 22

————————————

Лидија Пауновска
Раководител на Одделение за радиодифузна и сателитска служба
lidija.paunovska@aec.mk
тел. 02 3 091 251
моб. 070 23 77 44

————————————

Александар Панчевски
Референт-администратор
aleksandar.pancevski@aec.mk
тел. 02 3 091 291
моб. 071 39 11 06

Sektori për kontrollimin dhe monitorimin e radiofrekuencave

Sektori, në përputhje me Ligjin e Komunikimeve Elektronike, kryen detyrat për të cilat Agjencia është kompetente në pjesën që i referohet kontrollit të radiokomunikimeve dhe në pjesën e mbikëqyrjes mbi zbatimin e Ligjit dhe akteve nënligjore.

Kontrolli i radiokomunikimeve kryhet duke marrë emisione të radiostacioneve (radio monitorim) nga stacionet fikse të radiomonitorimit (Qendrat e Matjes së Kontrollit - QMK) me ekuipazhe në Shkup, Manastir dhe Shtip, stacione të radiomonitorimit me menaxhim në distancë dhe nga radiostacionet e lëvizshme. Në mënyrë që të sigurohet përdorimi racional dhe ligjor i spektrit të radiofrekuencës, Sektori kryen radiomonitorim për shkak të:

 • hulumtimit dhe zgjidhjes së ndërhyrjeve në radiokomunikim;
 • kontrollimit të kushteve teknike dhe të shfrytëzimit në të cilat funksionojnë radiostacionet me Miratim për përdorimin e radiofrekuencave;
 • zbulimit të radiostacioneve që funksionojnë pa Miratim për të përdorur radiofrekuencat;
 • përcaktimit të ngarkesës së spektrit të radiofrekuencës me emisione të radiostacioneve nga Republika e Maqedonisë dhe nga vendet fqinje dhe vendet e tjera;
 • matjes së parametrave të cilësisë së shërbimeve publike të komunikimeve elektronike që realizohen përmes rrjetit të radios (të rregullt dhe me kërkesë të shfrytëzuesve-kërkesë në formë të lirë)
 • matjes së parametrave të cilësisë së televizionit dixhital DVB-T (i rregullt dhe me kërkesë të shfrytëzuesve-kërkesë në formë të lirë)
 • matjes dhe kontrollit të vlerave të rrezatimit jojonizues nga rrjetet publike mobile (të rregullta dhe me kërkesë të shfrytëzuesve - kërkesës në formë të lirë)
 • monitorimit të spektrit të radiofrekuencës në qendrat e provimit për dhënien e provimeve profesionale
 • mbikëqyrjes së operatorëve dhe personave të tjerë juridikë dhe fizikë që përdorin radiofrekuenca
 • mbikëqyrjes së tregut të radiopajisjeve

Kontaktoni me Sektorin për kontrollim dhe monitorim të radiofrekuencaveЈонче Гроздановски
Раководител на Сектор за контрола 
и мониторинг на радиофреквенции
Овластено лице за безбедност на класифицирани информации 
jonce.grozdanoski@aec.mk
тел. 02 3 091 247 
моб. 071 33 22 91

————————————

КМЦ Скопје

Александар Грамбозов

Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции – Скопје 
aleksandar.grambozov@aec.mk
тел. 02 3 091 242
моб. 071 38 03 53

————————————

Слободан Пешиќ
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
slobodan.pesic@aec.mk
тел. 02 3 091 238
моб. 075 47 51 76 

————————————

Саша Цветковиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasa.cvetkovic@aec.mk
тел. 02 3 091 236
моб. 075 47 51 66

————————————

Бобан Трајковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
boban.trajkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 243
моб. 071 38 03 65

————————————

Сашко Митковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasko.mitkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 241
моб. 071 33 21 89

————————————

Виктор Синадиновски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
viktor.sinadinovski@aec.mk
тел. 02 3 091 254
моб. 071 39 11 17

————————————

Томе Анастасоски 
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
tome.anastasoski@aec.mk
моб. 071 38 95 93

————————————

Муарем Лесковица
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
muarem.leskovica@aec.mk
моб. 071 389 435

————————————

КМЦ Битола

Петар Иваноски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
petar.ivanoski@aec.mk
тел. 047 207 063
моб. 075 38 38 09

————————————

Тоде Митрески
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tode.mitreski@aec.mk
тел. 02 3 091 240
моб. 078 37 30 02

————————————

Златко Угревски
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
zlatko.ugrevski@aec.mk
тел. 047 207 064
моб. 071 36 88 41

————————————

Томе Талевски
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tome.talevski@aec.mk
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 34

————————————

Мирјана Хаџитипевска
Референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mirjana.hatipevska@aec.mk
тел. 047 207 065
моб. 071 33 20 84

————————————

Цане Поповски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
cane.popovski@aec.mk
тел. 047 207 069
моб. 071 39 07 47

————————————

Миле Георгиевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mile.georgievski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 74

————————————

Валентин Талевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
valentin.talevski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 75

————————————

КМЦ Штип

Ацо Рабаџиски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
aco.rabadziski@aec.mk
тел. 032 223 962
моб. 075 23 21 24

————————————

Марија Костова
Виш соработник за контрола и мониторинг на радиофрекфенции-Штип
marija.kostova@aec.mk
тел. 032 223 973
моб. 070 22 87 62

————————————

Тодор Поп Картов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
todor.popkartov@aec.mk
тел. 032 223 965
моб. 071 33 20 62

————————————

Златко Караѓозов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
zlatko.karagjozov@aec.mk
тел. 032 223 964
моб. 070 22 87 43

————————————

Билјана Цонева
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
biljana.coneva@aec.mk
тел. 032 223 960
моб. 071 38 94 94

Sektori për mbrojtjen e të drejtave të shfrytëzuesve përfundimtarë

 - jep mendim profesional dhe ngre iniciativa për sjelljen ose ndryshimin e akteve nënligjore të cilët sillen për mbrojtjen e shfrytëzuesve të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike;
- organizon dhe përcjell udhëheqjen e ueb faqes komuniciraj.mk; komuniciraj.mk;
- jep mendim lidhur me disa çështje të caktuara që kanë të bëjnë me të drejtat e shfrytëzuesve përfundimtarë të shërbimeve të komunikimeve elektronike të Organizatave të konsumatorëve dhe institucioneve dhe organeve të tjera;
- merr pjesë në punën e organeve dhe konferencave vendase dhe ndërkombëtare nga fusha e mbrojtjes së të drejtave të shfrytëzuesve;
- organizon dhe koordinon procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mes operatorëve dhe shfrytëzuesve përfundimtarë dhe kujdeset për për realizimin e saj të plotë dhe në kohë;
- jep mendim profesional për çështje të caktuara lidhur me procedurën e zgjidhjes së problemeve;
- jep iniciativa për sjelljen ose ndryshimin e akteve të cilat përkojnë me procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve;
- organizon udhëheqjen e regjistrit të procedurave për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
- organizon informimin e shfrytëzuesve përfundimtarë të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike me qëllim që të njëjtët të njihen me të drejtat e tyre, si dhe me të drejtat dhe detyrimet e operatorëve;
- jep iniciativë për sjellje ose ndryshim të akteve të cilët përkojnë me kujdesin ndaj shfrytëzuesve përfundimtarë;
- organizon dhe koordinon procedurën e miratimit të kontratave standarde me parapagesë;
- koordinon informimin ose njoftimin e shfrytëzuesve përfundimtarë nëpërmjet kontakt qendrës së Agjencisë;
- bashkëpunon me Organizatën për Mbrojtjen e Konsumatorëve, Avokatin e Popullit si dhe me Inspektoratin Shtetëror të Tregut;

 

Рената Аиновска Талеска
Раководител на Сектор за заштита на правата на крајните корисници
renata.ainovska@aec.mk
тел. 02 3 259 272
моб. 071 38 02 97

————————————

Валентин Ѓуровски
Раководител на Одделение за решавање на спорови
valentin.gjurovski@aec.mk
тел. 047 207 072
моб. 075 27 32 00

————————————

Љупчо Маневски
Советник за решавање на спорови
ljupco.manevski@aec.mk
тел: 02 3 289 238
моб. 070 38 38 09

————————————

Јосифа Силјаноска
Советник за решавање на спорови
josifa.siljanoska@aec.mk
тел: 02 3 289 228
моб. 071 34 66 47

————————————

Влатко Спиркоски
Советник за решавање на спорови
vlatko.spirkoski@aec.mk
тел: 047 207 071
моб. 070 36 44 94

————————————

Боби Божиновски
Виш соработник за решавање на спорови
bobi.bozinovski@aec.mk
тел. 02 3 259 267
моб. 075 68 22 99

————————————

Дритон Муртезовски
Виш соработник за решавање на спорови
driton.murtezovski@aec.mk

————————————

Душко Иванов
Соработник за решавање на спорови
dusko.ivanov@aec.mk
тел. 032 223 966
моб. 070 23 28 20

————————————

Наташа Нечковска
Помлад соработник за решавање на спорови
natasa.neckovska@aec.mk
тел. 047 207 066
моб. 071 33 21 75

————————————

Мухамет Рамадани
Помлад соработник за решавање на спорови
muhamet.ramadani@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 071 38 95 61

————————————

Фуат Бекири
Помлад соработник за решавање на спорови
fuat.bekiri@aec.mk
моб. 075 402 429

————————————

Дејан Гиевски
Самостоен референт за решавање на спорови
dejan.gievski@aec.mk
тел. 02 3 091 231
моб. 071 39 11 18

————————————

Радица Спасовска
Виш референт-администратор
radica.spasovska@aec.mk
тел. 02 3 289 258 
моб. 071 37 29 98

————————————

Славица Поповска
Раководител на Одделение за грижа за корисници
slavica.popovska@aec.mk
тел. 02 3 289 219
моб. 078 259 566

————————————

Васил Ѓатовски
Советник  за грижа за корисници
vasil.gjatovski@aec.mk
тел. 02 3 289 228
моб. 071 33 20 82

————————————

Славица Настеска
Виш соработник за грижа за корисници
slavica.nasteska@aec.mk
тел. 02 3 091 244
моб. 070 27 82 00

————————————

Елица Перчинкова
Виш соработник за грижа за корисници
elica.percinkova@aec.mk
тел. 02 3 289 233
моб. 070 34 30 35

————————————

Цвета Димитровска
Соработник за грижа за корисници
cveta.dimitrovska@aec.mk
тел. 047 207 068
моб. 071 39 07 56

————————————

Енвер Барди
Соработник за грижа за корисници
enver.bardi@aec.mk
моб. 070 228 762

————————————

Виолета Јанкулова
Помлад соработник за грижа за корисници
violeta.jankulova@aec.mk
тел. 047 207 067
моб. 071 39 06 46

————————————

Диана Транталовска
Самостоен референт за грижа за корисници
diana.trantalovska@aec.mk
тел. 02 3 289 209
моб. 070 23 95 05

————————————

Снежана Ѓоргиева
Референт – оператор на контакт центар
snezana.gorgieva@aec.mk
тел. 047 207 073
моб. 071 39 07 89

————————————

Марија Бошковска
Помлад  референт – оператор на контакт центар
marija.boskovska@aec.mk
тел. 047 207 062
моб. 071 39 07 32

————————————

Љуљзим Каштањева
Помлад  референт – оператор на контакт центар
ljuljzim.kashtanjeva@aec.mk
тел. 

————————————

Роберт Ефремов
Помлад  референт – оператор на контакт центар
robert.efremov@aec.mk
тел. 032 223 967
моб. 071 38 95 62

Sektori i financave

 • Njësia e financave është përgjegjës për koordinimin e aktiviteteve financiare dhe të kontabilitetit të AKE-së.
 • Ekipi në shërbimin e financave dhe kontabilitetit ka për detyrë të organizojë dhe kontrollojë përgatitjen dhe zbatimin e Planit Vjetor Financiar të AKE-së dhe përgatitjen e raporteve financiare periodike dhe vjetore, shpenzime e AKE-së; kontrollon korrektësinë dhe realitetin e faturave, kontrollon të gjitha pagesat nga llogaritë e AKE-së; analizon transaksionet financiare;
 • Monitoron gjendjen e llogarive të AKE-së
 • Përgatit analiza, informacione dhe materiale të tjera në lidhje me operacionet financiare dhe ato kontabël të AKE-së;
 • Përgatit raporte në lidhje me realizimin e shlyerjeve të kompensimeve që janë të ardhura të AKE-së në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike dhe me dokumentacionin financiar për arkëtimin e kërkesave të papaguara nëpërmjet procedurës së gjykatës;

Kontaktoni me Sektorin e financave

Владимир Велкоски
Раководител на Сектор за финансии
vladimir.velkoski@aec.mk
тел. 02 3 289 244
моб. 078 37 30 08

————————————

Емира Ќерим
Виш соработник за финансиска внатрешна контрола-ех посте
emira.kerim@aec.mk
тел. 02 3 289 226
моб. 070 22 86 95

————————————

Марe Мицковска
Соработник за сметководство
mare.mickovska@aec.mk
тел. 02 3 289 247
моб. 070 24 70 59

————————————

Светлана Петровска
Помлад соработник за финансии
svetlana.petrovska@aec.mk
тел. 02 3 289 234
моб. 071 37 14 66

————————————

Горица Иловска
Виш референт-благајник
gorica.ilovska@aec.mk
тел. 02 3 289 217
моб. 070 33 27 93

————————————

Горанчо Петрушевски
Виш референт за сметководство
goranco.petrusevski@aec.mk
тел. 02 3 289 254
моб. 071 38 95 89

————————————

Весна Чкаловска
Раководител на Одделение за јавни набавки
vesna.ckalovska@aec.mk
тел. 02 3 289 221
моб. 070 36 35 75

————————————

Виолета Стјеповиќ Попацева
Советник за јавни набавки
violeta.popaceva@aec.mk
тел. 02 3 289 212
моб. 070 27 32 00

————————————

Билјана Јовановска Балески
Советник за јавни набавки
biljana.jovanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 224
моб. 071 37 13 34

————————————

Аритон Кадриу
Помлад соработник за јавни набавки
ariton.kadriu@aec.mk
тел. 02 3 091 240
моб. 075 318 341

Служба за информатички технологии

 • Shërbimi IT-së ofron mbështetje për IT në punën e AKE-së
 • Ekipi në Shërbimin e informatikës është i përfshirë në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemeve komplekse në lidhje me harduerin dhe softuerin e AKE-ut, harton dhe zbaton zgjidhje aplikative softuerike që shërbejnë për nevojat e ueb faqes së AKE-së;
 • Organizon mirëmbajtjen e rrjetit lokal LAN dhe të rrjetit të gjerë WAN të AKE-ut;
 • Kujdeset dhe kontrollon udhëheqjen e regjistrit i cili siguron qasje në dosjet e AKE-ut, të cilët janë të qasshëm për publikun;
 • Kontrollon dhe organizon menaxhimin dhe drejtimin e dokumenteve dhe përgatitjen e botimeve të AKE-ut;
 • Merr pjesë në përgatitjen e politikave për sigurinë e informacionit në dispozicion të AKE-së dhe kontrollon zbatimin e tyre;
 • Propozon furnizimin e pajisjeve të informacionit dhe lëndëve të para, bazuar në të dhënat e marra më parë për nevojat e njësive organizative të AKE-ut;

Kontaktoni me Shërbimin e teknologjisë së informacionit

Арменд Исени
Раководител на Служба за информатички технологии
armend.iseni@aec.mk
моб. 075 33 59 76

————————————

Рената Бурева Ѓуровa
Советник за информатички технологии
renata.bureva@aec.mk
тел. 032 223 961
моб. 075 38 38 29

————————————

Емилија Костурски
Соработник за информатички технологии
emilija.kosturski@aec.mk
тел. 04 7 207 079
моб. 075 36 44 94

————————————

Александар Златановски
Помлад соработник за информатички технологии
aleksandar.zlatanovski@aec.mk
тел. 02 3 289 255
моб. 071 33 20 55

————————————

Милчо Ѓорѓиевски
Виш референт за информатички технологии
milco.georgievski@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 071 39 11 07

Shërbimi i burimeve njerëzore

 Veprimtaria e Shërbimit të burimeve njerëzore ndahet në dy kategori:

           1. Veprimtari strategjike - gjegjësisht reformatore, ku theksi vihet në përgatitjen dhe zbatimin e strategjisë së biznesit të organizatës dhe të strategjisë për zhvillimin e burimeve njerëzore, dhe

           2. Veprimtari transaksionale - kryerja e aktiviteteve rutinë në lidhje me marrëdhëniet zyrtare, të tilla si punësimi, mësimi dhe zhvillimi, shpërblimi dhe marrëdhëniet e punës.

Prandaj, Shërbimi i burimeve njerëzore i AKE-së:

 • Ndjek dhe zbaton rregullativën ligjore në fushën e marrëdhënieve të punës (punësim, siguri në punë, mbrojtje social dhe shëndetësor, sigurim pensional dhe invalidor), të marrëveshjeve kolektive dhe të rregulloreve ndërkombëtare në fushën e marrëdhënieve të punës;
 • Zbaton procedurën për shpalljet e vendeve të punës dhe përgatit kontratat e punës;
 • Përgatit aktet individuale të cilat i sjell drejtori në fushën e marrëdhënieve të punës (pushime vjetore, mungesa në punë, punë jashtë orarit të punës);
 • Zbaton procedurat e përgjegjësisë disiplinore të punonjësve;
 • Përgatit dokumente në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore për udhëheqësit dhe punonjësit;
 • Kryen veprimtari juridiko-administrative në lidhje me punësimin, orët e punës, pagat dhe benefitet;
 • Merr pjesë në përgatitjen e akteve të përgjithshme në fushën e burimeve njerëzore;
 • Zhvillon dhe zbaton një strategji të promovimit të burimeve njerëzore;
 • Merr iniciativë në procesin e zhvillimit të strategjisë organizative dhe zhvillon një strukturë funksionale organizative;
 • Planifikon dhe zbaton procedurat për trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve në Agjenci;
 • Përgatit raporte dhe statistika në lidhje me punonjësit;
 • Kryen detyra administrative në procesin e përzgjedhjes dhe punësimit, pranimit dhe largimit nga puna të punonjësve;
 • Mban kontakte të përditshme me punonjësit dhe informon udhëheqësin e shërbimit;
 • Të punësuarve iu ofron informacione për procedurat administrative dhe të tjera;
 • Kryen detyra të tjera me urdhër të udhëheqësit të shërbimit.

Контакт со Службата за човечки ресурси

Христина Протоѓер
Соработник за човечки ресурси
hristina.protogjer@aec.mk
тел. 02 3 289 215
моб. 078 235 849

————————————

Ветон Гавази
Помлад соработник за човечки ресурси
veton.gavazi@aec.mk
моб. 075 311 987

————————————

Ѓоко Бухов
Помлад соработник за човечки ресурси
gjoko.buhov@aec.mk
моб. 070 332 792

————————————

Иса Јакупи
Помлад соработник за човечки ресурси
isa.jakupi@aec.mk
моб. 071 391 104

————————————

Снежана Стефановска
Виш референт за персонална евиденција
snezana.stefanovska@aec.mk
тел. 02 3 259 263
моб. 071 391 154

————————————

Shërbimi i bashkëpunimit ndërkombëtar

 • Detyra kryesore e Shërbimit të bashkëpunimit ndërkombëtar është të koordinojë punën e aktiviteteve të AKE-së me rregulloren ndërkombëtare, me organizatat, institucionet dhe organet ndërkombëtare dhe të rrisë reputacionin e AKE-së në nivelin ndërkombëtar.
 • Ekipi në Shërbimin e bashkëpunimit ndërkombëtar monitoron rregulloret dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe bashkëpunimin me organizata, institucione dhe organe ndërkombëtare, mban kontakte dhe shkëmbim përvojash me organe rregullatore të vendeve të tjera, me organizata dhe institucione ndërkombëtare; koordinon organizimin e ngjarjeve ndërkombëtare (punëtori, seminare, konferenca në Republikën e Maqedonisë);
 • koordinon aktivitetet në lidhje me anëtarësimin në organet dhe institucionet ndërkombëtare;
 • Organizon aktivitete zhvillimore për harmonizimin e fushës së komunikimeve elektronike në Republikën e Maqedonisë me direktivat, rregulloret dhe standardet e Bashkimit Evropian;
 • Përgatit dhe realizon vizitat e delegacioneve të huaja; Koordinon aktivitetet në lidhje me prezantimin e raporteve vjetore dhe dokumenteve në dispozicion të publikut në lidhje me aktivitetet ndërkombëtare të cilët përkojnë me aktivitetet ndërkombëtare;
 • Ofron këshilla dhe udhëzime për zbatimin e rregulloreve ndërkombëtare në fushën e komunikimeve elektronike dhe jep iniciativa për zbatimin ose ndryshimin e rregullores ekzistuese për shkak të zbatimit të rregulloreve ndërkombëtare;
 • Përgatit studime krahasuese për zbatimin e duhur të procedurave dhe rregulloreve nga vendet e tjera;
 • Kryen përpunimin profesional të çështjeve që janë të rëndësishme për zbatimin e rregulloreve ndërkombëtare;
 • Përgatit analiza, informacione dhe materiale të tjera; Ndjek risitë në fushën e komunikimeve elektronike në nivel ndërkombëtar;
 • Organizon ngjarje ndërkombëtare (punëtori, seminare, konferenca në Republikën e Maqedonisë); Kujdeset për të gjithë dokumentacionin e AKE-së, përfshirë bazën e të dhënave në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare;
 • Ofron informacion për punonjësit e AKE-së mbi ngjarjet ndërkombëtare dhe risitë në fushën e komunikimeve elektronike;
 • Organizon parapagesën e revistave dhe prokurimeve për bibliotekën e AKE-së, duke marrë parasysh nevojat e njësive organizative të AKE-së;
 • Përgatit dhe azhurnon bazën e të dhënave për aktivitetet ndërkombëtare të AKE-së;
 • Përpunon dhe shpërndan postën elektronike të njësive organizative të AKE-së dhe, nëse është e nevojshme, u dërgon përgjigje organizatave dhe personave të interesuar;

Kontaktoni me Shërbimin për bashkëpunim ndërkombëtar

Драгица Лепавцова
Раководител на Служба за меѓународна соработка
dragica.lepavcova@aec.mk
тел. 3 289 232
моб. 070 23 95 60

————————————

Кан Метуш
Виш соработник за меѓународна соработка
kan.metush@aec.mk
моб. 075 34 30 35

————————————

Ваљбона Хоџа Османи
Советник за меѓународна соработка
valbona.h.osmani@aec.mk

Shërbimi i auditimit të brendshëm

 • Shërbimi i auditimit të brendshëm kryen auditim të pavarura, objektive dhe aktivitet këshilluese, i cili synon të shtojë vlerën dhe të përmirësojë funksionimin e organizatës.
 • Ndihmon organizatën në arritjen e qëllimeve të saj duke prezantuar një qasje sistematike, të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit të menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe procesit të menaxhimit.
 • Zhvillon plane strategjike dhe vjetore për auditimin e brendshëm bazuar në vlerësimin objektiv të rrezikut.
 • Kryen auditime të brendshme individuale në përputhje me planet e miratuara të auditimit, si dhe auditime financiare, auditim të pajtueshmërisë (rregullsinë), auditim të sistemeve të kontrollit të brendshëm, auditim të pajtueshmërisë së operacioneve (ekzekutim) dhe auditim të IT-së (vlerësim të plotë të funksionimit të sistemeve të teknologjisë së informacionit )
 • Vlerëson përshtatshmërinë, ekonomizimin, efektivitetin dhe efikasitetin e sistemit të menaxhimit dhe kontrollit financiar për identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga udhëheqësia e AKE-ut.
 • Jep rekomandime për përmirësimin e operacioneve dhe procedurave të punës.
 • Monitoron zbatimin e synimeve të ndërmarra nga drejtori i AKE-së bazuar mbi auditimet e kryera.

Kontaktoni Shërbimin e auditimit të brendshëm:

 

Гордана Каракирова
Раководител на Служба за внатрешна ревизија – овластен внатрешен ревизор
gordana.karakirova@aec.mk
тел. 02 3 289 218
моб. 070 22 86 81 

Shërbimi i logjistikës

Shërbimi i logjistikës kryen kryesisht punë me karakter administrativ dhe teknik për nevojat e AKE-së.

Jep propozime dhe kujdeset për sigurinë fizike të pandërprerë të objekteve të AKE-së;

Kontaktoni Shërbimin e logjistikës

Јасмина Бешлиева Ивановска

Раководител на Служба за логистика
jasmina.beshlieva-ivanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 270
моб. 071 38 49 93

————————————

Марија Павловиќ Латас
Советник во службата за логистика
marija.pavlovik@aec.mk
тел. 02 3 259 252
моб.070 23 95 40

———————————— 

Валон Белули
Советник за односи со јавност
valon.beluli@aec.mk
моб. 072 23 61 13 

————————————

Дрита Керими
Соработник за архивско работење
drita.kerimi@aec.mk
тел.  02 3 289 220
моб. 071 34 66 48

————————————

Васко Трајковски
Помлад соработник за логистика
vasko.trajkovski@aec.mk
моб. 078 23 58 26

————————————

Вера Параклиева
Помлад соработник за логистика
vera.paraklieva@aec.mk
моб. 078 23 58 19

————————————

Лирим Јашари
Помлад соработник за логистика
lirim.jashari@aec.mk
моб. 078 37 30 07

————————————

Ибуш Емини
Помлад соработник за логистика
ibush.emini@aec.mk
моб. 070 34 00 54

————————————

Ѓилтен Фаризи
Помлад соработник за архивско работење
gilten.farizi@aec.mk
тел. 02 3 289 222
моб. 071 37 15 88

————————————

Феим  Исмаиљи
Самостоен референт-технички секретар на директорот
feim.ismaili@aec.mk
моб. 076 33 43 34

————————————

Елизабета Зографска
Самостоен референт-архивар
elizabeta.zografska@aec.mk
тел. 02 3 289 235
моб. 070 23 28 58

————————————

Лидија Костадиновска
Виш референт-архивар
lidija.kostadinovska@aec.mk
тел. 02 3 289 257
моб. 071 39 06 64

————————————

Драган Димески
Помлад референт за логистика
dragan.dimeski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 73

————————————

Перо Димовски
Помлад референт за логистика
pero.dimovski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 06 52

————————————

Мирјана Василева
Помлад референт за логистика
mirjana.vasilevska@aec.mk
тел. 047 207 070
моб. 071 39 06 51

————————————

Мирче Јанев
Помлад соработник за логистика
mirce.janev@aec.mk
тел. 
моб. 078 22 31 39

Shërbimi - Qendra Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike

Neni 26-a i Ligjit për Komunikime Elektronike në përbërje të Agjencisë së Komunikimeve Elektronike krijon një njësi të veçantë organizative - Qendra Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike (MKD-CIRT), e cila paraqet një pikë zyrtare kombëtare të kontaktit dhe koordinimit në trajtimin e incidenteve të sigurisë në rrjetet dhe sistemet e informacionit dhe e cila identifikon dhe ofron përgjigje ndaj incidenteve dhe rreziqeve të sigurisë.

Qëllimet dhe detyrat kryesore të Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike janë:

 • të sigurojë një rol kryesor në koordinimin e menaxhimit të incidenteve te subjektet e përfshira në nivel kombëtar.
 • të sigurojë një përgjigje për trajtimin e incidenteve kompjuterike, duke siguruar shërbimet e nevojshme për shfrytëzuesin e tij, në mënyrë që përdoruesi i tij të jetë në gjendje të merret me incidentet në mënyrë efektive
 • që vazhdimisht të monitorojë rreziqet, të merr informacione mbi kërcënimet dhe incidentet kompjuterike (automatikisht ose nga palët e treta) dhe vazhdimisht të ketë tregues të trafikut keqdashës që vjen ose largohet nga vendi.
 • të paraqet një pikë zyrtare kombëtare të kontaktit dhe shkëmbimit të informacionit (raporte të incidenteve, dobësi, etj.) si brenda ashtu edhe jashtë vendit me CIRT-et Kombëtare / Qeveritare nga vendet në rajon dhe më gjerë.
 • të informojë dhe njoftojë zgjedhësit (shfrytëzuesit) me kohë. T'iu sigurojë zgjedhësve këshilla për sigurinë, informacion paralajmërues të hershëm dhe të veprojë si pikë qendrore për çështjet e sigurisë kibernetike.
 • të bashkëpunojë dhe shkëmbejë plotësisht informacione me institucionet shtetërore përgjegjëse për zbatimin e ligjeve, dhe veçanërisht me ato në fushën e krimit kibernetik, si dhe të adresojë siç duhet çështjet ligjore që mund të lindin gjatë një incidenti.
 • vazhdimisht të shkëmbejë informacione, njohuri dhe përvoja me shfrytëzuesit, të përcaktojë praktika/udhëheqës më të mirë të sigurisë, si dhe të sigurojë vazhdimisht arsimim dhe trajnim për zgjedhësit dhe për punonjësit në qendër.
 • të sigurojë ndihmë në procesin e krijimit të Qendrave të Brendshme për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike të organizatave të mëdha që udhëheqin infrastruktura kyçe / kritike të informacionit (publike dhe private) në Republikën e Maqedonisë.
 • të rrit vazhdimisht ndërgjegjësimin e qytetarëve për efektet negative të kërcënimeve kibernetike dhe krimit kibernetik.

Kontaktoni Shërbimin - Qendra Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike (MKD-CIRT)

Севдали Селмани
Раководител на одделение за одговор на компјутерски инциденти 
sevdali.selmani@aec.mk
моб. 072 220 625

————————————

Шпреса Абази
Советник за одговор на компјутерски инциденти
shpresa.abazi@aec.mk
моб. 076 33 88 11

————————————