Select Page

Директор

Jeton Akiku

jeton.akiku@aec.mk
тел. 02 3 289 203

Советници на Директорот

Бојана Стефановска
Советник на директорот за правни прашања
bojana.stefanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 251
моб. 078 37 30 06

————————————

Сања Димитриевска
Советник на директорот за човечки ресурси и меѓународна соработка
sanja.dimitrievska@aec.mk
тел. 02 3 289 04

————————————

Беким Мемети
Советник на директорот за информатички технологии
bekim.memeti@aec.mk
моб. +389 75 31 83 41

————————————

Синиша Апостолоски
Советник на директорот за телекомуникации
sinisa.apostoloski@aec.mk
тел. 02 3 289 246
моб. +389 71 26 18 79

————————————

Игор Бојаџиев
Советник на директорот за радиокомуникации
и контрола и мониторинг на радиофреквенции
igor.bojadjiev@aec.mk
тел. 02 3 091 250
моб. 075 44 26 81

————————————

Димитар Манчев
Советник на директорот за информатички технологии
dimitar.mancev@aec.mk
тел.
моб. 072 22 85 23

————————————

 

Горан Колевски
Советник на директорот за заштита на правата
на крајните корисници
goran.kolevski@aec.mk
тел. 02 3 289 228
моб. 071 38 03 31

————————————

 

Илија Кепевски
Советник на директорот за логистика
и финансии
ilija.kepevski@aec.mk
тел. 02 3 289 230
моб. 071 38 02 99

Сектор за регулатива

 • Ги координира активностите во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во делот на анализа на пазарот на електронските комуникации
 • Тимот во Секторот за регулатива ја организира и следи анализата на пазарот на електронските комуникации што се врши при определување на оператори и/или даватели на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ;
 • Ја организира и следи анализата на пазарот на електронските комуникации што се врши при определување на даватели на универзална услуга; цените и системот на трошоци на операторите и/или давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ;
 • Ги координира активностите со Комисијата за заштита на конкуренцијата;
 • Ја организира подготовката на споредбени анализи за развојот на пазарот на електронските комуникации во Република Македонија со развојот на пазарите на електронски комуникации на земјите членки на ЕУ и ИТУ;
 • Ги организира и координира активностите поврзани со анализа на висината на надоместоците што се плаќаат на сметката на АЕК согласно Законот за електронските комуникации;
 • Учествува во мултидисциплинарни професионални проектни тимови од областа на електронските комуникации;
 • Дава мислења и предлози во врска со анализата на пазарот на електронските комуникации при определување на даватели на универзална услуга;
 • Дава мислења и предлози при анализата на цените и системот на трошоци на операторите и/или давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ;
 • Учествува во постапката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат на сметката на АЕК согласно Законот за електронските комуникации;
 • Учествува во мултидисциплинарни професионални проектни тимови од областа на електронските комуникации;

Контакт со Секторот за регулатива

Кристина Божиновска
Раководител на Сектор за регулатива
kristina.bozinovska@aec.mk
тел. 02 3 289 236
моб. 078 37 30 05

————————————

Александар Коцевски
Раководител на одделение за анализа на пазари
aleksandar.kocevski@aec.mk
тел. 02 3 289 239
моб. 071 36 88 42

————————————

Бесим Билали
Виш соработник за анализа на пазарите
besim.bilali@aec.mk
тел. 02 3 289 245
моб. 075 42 49 97

————————————

Дритон Муртези
Виш соработник за меѓународен роаминг
driton.murtezi@aec.mk

моб. 076 35 08 71

————————————

Васка Петровиќ
Раководител на Одделение за определување на регулаторни обврски
vaska.petrovic@aec.mk
тел. 02 3 289 245
моб. 070 38 33 23

————————————

Маргарита Чупаркоска
Соработник за определување регулаторни обврски
margarita.cuparkoska@aec.mk
моб. 078 37 30 09

————————————

Петар Тасев
Раководител на Одделение за прибирање и обработка на податоци
petar.tasev@aec.mk
тел. 02 3 289 249
моб. 078 37 30 03

————————————

Сектор за правни работи

Секторот за правни работи, работите и задачите од делокругот на работата ги врши во рамките на Одделението за управни работи и наплата на побарувања и Одделението за решавање на спорови и прекршочни постапки.

Одделението за управни работи и наплата на побарувања врши работи и задачи што се однесуваат особено на:
–        Застапување на Агенцијата пред судовите и другите надлежни државни органи;
–        Покренување и водење на управно-правни постапки пред Управниот суд на РМ;
–        Покренување на постапки за наплата на долг и водење на извршни постапки;
–        Покренување и водење на  кривични постапки;
–        Давање на мислење и објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти во врска со работата на Агенцијата;
–        Изработката на тужби, поднесоци до судовите и други акти кои произлегуваат од судските постапки;
–        Следење и контролира на извршувањето на правосилните судски одлуки;
–        Спроведување на постапката на порамнување .

Одделението за решавање на спорови и прекршочни постапки врши работи и задачи што се однесуваат особено на:
–        Подготовка и учество во постапката за решавање на спорови помеѓу оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги на крајни корисници;
–        Подготовка и учество во постапката за решавање на спорови помеѓу оператори јавни електронски комуникациски мрежи иуслуги и правни лица кои управуваат со физичка инфраструктура;
–        Давање на мислење при подготовката на поединечните акти кои прозлегуваат од постапката за решавање на спорови;
–        Спроведување на постапка за посредување помеѓу оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги на крајни корисници и оператори јавни електронски комуникациски мрежи иуслуги и правни лица кои управуваат со физичка инфраструктура, согласно Законот за електронските комуникации;
–        Давање на објаснување за примената на законите, меѓународните договори и други акти во врска со работата на Агенцијата;
–        Изработката на барања за поведување на прекршочни постапки и водење на постапката пред првостепениот и второстепениот суд се до конечно завршување на предметот;
–        Изработка на извештаи за поднесени барања за поведување на прекршочни постапки;
–        Изработка на извештаи за спроведени постапки за решавање на спорови;

Контакт со Секторот за правни работи

Дафина Пауновска
Раководител на Сектор за правни работи
dafina.paunovska@aec.mk
тел. 02 3 289 205
моб. 070 35 99 56

————————————

Зоран Минарков
Раководител на Одделение за управни работи и наплата на побарувања
zoran.minarkov@aec.mk
тел. 02 3 289 208
моб. 075 47 51 36

————————————

Елизабета Двојакова
Советник за управни работи
elizabeta.dvojakova@aec.mk
тел. 02 3 289 202
моб. 070 22 29 04

————————————

Бојан Цветковиќ
Советник за наплата на побарувања и платни налози
bojan.cvetkovikj@aec.mk
тел. 02 3 289 215
моб. 078 25 07 04

————————————

Валмир Амзаи
Виш соработник за наплата на побарувања и платни налози
valmir.amzai@aec.mk
моб. 072 400 000

————————————

Вергим Шерифи
Раководител на Одделение за решавање на спорови и прекршочни постапки
vergim.serifi@aec.mk
тел. 02 3 289 207
моб. 071 23 21 25

————————————

Лирим Садику
Советник за решавање на спорови и прекршочни постапки
lirim.sadiku@aec.mk
моб. 078 23 58 37

————————————

Џинет Даути
Виш соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
xhinet.dauti@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 070 23 28 78

————————————

Елена Периќ Филкова
Соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
elena.perikj.filkova@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 078 40 61 62

————————————

Татјана Петрeвска
Помлад соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
tatjana.petrevska@aec.mk
тел. 02 3 289 243
моб. 071 34 66 46

————————————

Арнис Асани
Помлад соработник за решавање на спорови и прекршочни постапки
arnis.asani@aec.mk
моб. 078 228 522

Сектор за телекомуникации

 • Ги координира активностите во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во телекомуникацискиот сектор во Република Македонија во делот на постапката за нотификација на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски комуникациски услуги, нумерација, универзална услуга, интерконекција, пристап до јавни комуникациски мрежи, разврзан пристап на локална јамка, технички прописи и стандарди за изградба и работа на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги.
 • Тимот во Секторот за телекомуникации е задолжен да дава иницијативи и предлози за измена на прописите од областа на телекомуникациите заради хармонизација со регулативата на Европската унија; Го организира и следи приемот на нотификациите и издавањето на потврда за регистрација на оператори и/или даватели на електронски комуникациски услуги;
 • Ја организира и следи контролата што се врши на операторите и/или давателите на електронски комуникациски услуги, вклучувајќи ги и операторите и давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ од аспект на усогласеноста на нивното работење со прописите;
 • Дава мислења и предлози во врска со спроведувањето на актите на АЕК кои се однесуваат на условите и пропишаната документација за вршење на активности за изградба и/или употреба на јавни електронски комуикациски мрежи и/или обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги, обезбедување на универзална услуга, обезбедување конкуренција во телекомуникацискиот сектор, интерконекција и пристап на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, пристап и користење на специфични мрежни средстсва, нумерација и преносливост на броеви, заштита на јавните електронски комуникациски мрежи, тајност и доверливост на комуникациите, права на корисниците на јавни електронски комуникациски услуги; Дава мислења во врска соодобрувањето на телекомуникациска терминална опрема;
 • Ја организира и следи постапката за доделување на броеви и серии на броеви дава мислења и предлози во врска со подготовка, спроведувањето и ажурирањето на Планот за нумерација;
 • Дава мислења и предлози во врска со параметрите за квалитет на електронските комуникациски услуги, за развој на конкуренцијата во телекомуникацискиот сектор;
 • Дава мислења и предлози при одобрување на референтните понуди за интерконекција, понудите за пристап и референтните понуди за разврзан пристап на локална јамка на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и/или давателите на јавни електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ на релевантен пазар;
 • Дава мислења и предлози при определување на давател/даватели на универзална услуга и контрола над исполнувањето на обврските на номинираниот давател/даватели на универзална услуга;
 • Активности во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во делот на технички прописи и стандарди за изградба и работа на јавни електронски комуникациски мрежи, телекомуникациска терминална опрема, интерконекција и пристап до јавни комуникациски мрежи и разврзан пристап на локална јамка.
 • Активности во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во делот на техничките прописи и стандарди за обезбедување на јавни комуникациски услуги, јавни комуникациски услуги што се предмет на интерконекција и пристап на јавни комуникациски мрежи и разврзан пристап на локална јамка, обезбедување на универзална услуга.

Контакт со Секторот за телекомуникации

Борис Арсов
Раководител на Сектор за телекомуникации
boris.arsov@aec.mk
тел. 02 3289 227
моб. 070 38 38 19

————————————

Зоранчо Алексов 
Раководител на одделение за јавни електронски комуникациски мрежи и услуги
zoran.aleksov@aec.mk
моб. 078 23 67 49

————————————

Игор Кралевски
Советник за јавни електронски комуникациски мрежи и услуги 
igor.kralevski@aec.mk
тел. 02 3 091 245
моб. 071 36 88 44

————————————

Боро Тодоровски
Раководител на Одделение за управување со броеви
boro.todorovski@aec.mk
тел. 02 3 091 235
моб. 075 47 51 46

————————————

Ацо Јовановски
Виш соработник за управување со броеви
aco.jovanovski@aec.mk
тел. 02 3 091 255
моб. 070 22 28 90

————————————

Билјана Илиоска
Советник за телекомуникациска инфраструктура
biljana.ilioska@aec.mk
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 36

————————————

Југослав Србиновски
Виш соработник за телекомуникациска инфраструктура
jugoslav.srbinovski@aec.mk
тел. 02 3 091 234
моб. 071 34 66 45

————————————

Софка Јовевска
Помлад соработник за телекомуникациска инфраструктура
sofka.jovevska@aec.mk
тел. 032 223 968
моб. 071 38 94 68

————————————

Хаки Селими
Помлад соработник за телекомуникациска инфраструктура
haki.selimi@aec.mk
моб.

Сектор за радиокомуникации

Раководи и управува со активностите на Секторот за радиокомуникации кои се однесуваат на ефикасно и рационално користење и планирање на радиофреквенцискиот спектар во согласност со домашната и меѓународната законска регулатива и стандарди..

Тимот во секторот за радиокомуникацииги следи и организира доделувањето на одобренија за користење на радиофреквенции; Учествува во постапката за  утврдување на висината на надоместокот за користење на радиофреквенциите; Учествува во процесот на координација на радиофреквенциите; Предлага спроведување на постапка на јавен тендер за доделување на радиофреквенции; Учествува во меѓународни организации; Учествува во работата на меѓународни тела и конференции од областа на радиокомуникациите; Ги следи и проучува меѓународните одлуки, препораки и стандарди; Дава мислење и предлог во врска со техничките стандарди и постапки за одобрување на радиокомуникациска терминална опрема;

Го следи развојот на радиокомуникациите и дава мислење и предлог во врска со подготовката, спроведувањето и ажурирањето на Планот за намена на радиофреквенциски опсези и Планот за доделување и користење на радиофреквенции; Организира јавна расправа со заинтересираните страни пред усвојување или изменување на регулативата со која се определува висината на надоместокот за користење на радиофреквенции;

Во рамките на Секторот за радиокомуникации работат две одделенија: одделение за фиксна и мобилна служба и одделение за радиодифузна и сателитска служба.

 • 1. Одделение за фиксна и мобилна служба
  Тимот во групата го следи пријавувањето и регистрирањето на доделени радиофреквенции во Меѓународната унија за телекомуникации; Учествува во изготвувањето на информации и платформи за меѓународни конференции и меѓу државни состаноци; Учествува во изготвувањето на меѓудржавни спогодби за координација на радиофреквенции; Го контролира и следи ефикасното користење на радиофреквенцискиот спектар;
 • 2. Одделение за радиодифузна и сателитска служба
  Раководи и управува со активностите на Групата за радиодифузна и сателитска служба кои се однесуваат на ефикасно и рационално користење и планирање на радиофреквенциите во согласност со домашната и меѓународната законска регулатива и стандарди.
  Тимот на групата е задолжен за го следи имплементирањето и редовното ажурирање на Планот за намена на радиофреквенцискиот спектар; Го следи пријавувањето и регистрирањето на доделени радиофреквенции во Меѓународната унија за телекомуникации; Учествува во изготвувањето на информации и платформи за меѓународни конференции и меѓудржавни состаноци; Учествува во изготвувањето на меѓуdржавни спогодби за координација на радиофреквенции; Го контролира и следи ефикасното користење на радиофреквенцискиот спектар; Учествува во постапката за утврдување на висината на  годишниот надоместок за користење на радиофреквенции;

Контакт со Сектор за радиокомуникации

Јане Јакимовски
Раководител на Сектор за радиокомуникации
jane.jakimovski@aec.mk
тел. 02 3 289 201
моб. 070 35 99 16

————————————

Виктор Костадиновски
Советник за фиксна и мобилна служба
viktor.kostadinovski@aec.mk
моб. 076 255 006

————————————

Зоран Билбиловски
Виш соработник за фиксна и мобилна служба
zoran.bilbilovski@aec.mk
тел: 02 3 091 259
моб. 075 33 31 22

————————————

Лидија Пауновска
Раководител на Одделение за радиодифузна и сателитска служба
lidija.paunovska@aec.mk
тел. 02 3 091 251
моб. 070 23 77 44

————————————

Александар Панчевски
Референт-администратор
aleksandar.pancevski@aec.mk
тел. 02 3 091 291
моб. 071 39 11 06

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции

Секторот, согласно Законот за електронски комуникации, ги извршува задачите за кои е надлежна Агенцијата во делот што се однесува на контролата на радиокомуникациите и во делот на надзорот над спроведувањето на Законот и подзаконските акти.

Контролата на радиокомуникациите се врши по пата на прием на емисии на радиостаници (радиомониторинг) од фииксни радиомониторинг станици (Контролно мерни центри – КМЦ) со посада во Скопје, Битола и Штип, далечински управувани радиомониторинг станици без посада и од мобилни радиомониторинг станици. Со цел да се обезбеди рационално и законско користење на радиофреквенцискиот спектар Секторот врши радиомониторинг поради:

 • истражување и решавање на пречки во радиокомуникациите;
 • контрола на техничките и експлотационите услови под кои работат радиостаниците со Одобрение за користење на радиофреквенции;
 • откривање на радиостаници кои работат без Одобрение за користење на радиофреквенции;
 • утврдување на зафатеноста на радиофреквенцискиот спектар со емисии на радиостаници од Р.М и од соседни и други земји;
 • мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку радиомрежа (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
 • мерење на параметрите за квалитет на дигиталната телевизија DVB-T (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
 • мерење и контрола на вредностите на нејонизирачко зрачење од јавните мобилни мрежи (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
 • мониторинг на радиофреквенцискиот спектар во испитните центри за полагање на стручни испити
 • надзор над оператори и други правни и физички лица корисници на радиофреквенции
 • надзор на пазарот на радио опрема

Контакт со Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенцииЈонче Гроздановски
Раководител на Сектор за контрола 
и мониторинг на радиофреквенции
Овластено лице за безбедност на класифицирани информации 
jonce.grozdanoski@aec.mk
тел. 02 3 091 247 
моб. 071 33 22 91

————————————

КМЦ Скопје

Александар Грамбозов

Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции – Скопје 
aleksandar.grambozov@aec.mk
тел. 02 3 091 242
моб. 071 38 03 53

————————————

Слободан Пешиќ
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
slobodan.pesic@aec.mk
тел. 02 3 091 238
моб. 075 47 51 76 

————————————

Саша Цветковиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasa.cvetkovic@aec.mk
тел. 02 3 091 236
моб. 075 47 51 66

————————————

Бобан Трајковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
boban.trajkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 243
моб. 071 38 03 65

————————————

Сашко Митковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasko.mitkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 241
моб. 071 33 21 89

————————————

Виктор Синадиновски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
viktor.sinadinovski@aec.mk
тел. 02 3 091 254
моб. 071 39 11 17

————————————

Томе Анастасоски 
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
tome.anastasoski@aec.mk
моб. 071 38 95 93

————————————

Муарем Лесковица
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
muarem.leskovica@aec.mk
моб. 071 389 435

————————————

КМЦ Битола

Петар Иваноски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
petar.ivanoski@aec.mk
тел. 047 207 063
моб. 075 38 38 09

————————————

Тоде Митрески
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tode.mitreski@aec.mk
тел. 02 3 091 240
моб. 078 37 30 02

————————————

Златко Угревски
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
zlatko.ugrevski@aec.mk
тел. 047 207 064
моб. 071 36 88 41

————————————

Томе Талевски
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tome.talevski@aec.mk
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 34

————————————

Мирјана Хаџитипевска
Референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mirjana.hatipevska@aec.mk
тел. 047 207 065
моб. 071 33 20 84

————————————

Цане Поповски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
cane.popovski@aec.mk
тел. 047 207 069
моб. 071 39 07 47

————————————

Миле Георгиевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mile.georgievski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 74

————————————

Валентин Талевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
valentin.talevski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 75

————————————

КМЦ Штип

Ацо Рабаџиски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
aco.rabadziski@aec.mk
тел. 032 223 962
моб. 075 23 21 24

————————————

Марија Костова
Виш соработник за контрола и мониторинг на радиофрекфенции-Штип
marija.kostova@aec.mk
тел. 032 223 973
моб. 070 22 87 62

————————————

Тодор Поп Картов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
todor.popkartov@aec.mk
тел. 032 223 965
моб. 071 33 20 62

————————————

Златко Караѓозов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
zlatko.karagjozov@aec.mk
тел. 032 223 964
моб. 070 22 87 43

————————————

Билјана Цонева
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
biljana.coneva@aec.mk
тел. 032 223 960
моб. 071 38 94 94

Сектор за заштита на правата на крајните корисници

 –    дава стручно мислење и покренува иницијатива за донесување или измена на подзаконските акти кои се однесуваат на заштитата на правата на корисниците на јавни електронски комуникациски услуги;
–    го организира и следи водењето на веб страната komuniciraj.mk;
–    дава мислења по одредени прашања поврзани со правата на крајните корисници на електронски комуникациски услуги на Организациите на потрошувачи и други институции и тела;
–    учествува во работата на домашни и меѓународни тела и конференции од областа на заштитата на правата на корисниците
–    ја организира и координира постапката за решавање на спорови помеѓу оператори и крајни корисници и се грижи за нејзина целосна и навремена реализација;
–    дава стручно мислење по одредени прашања поврзани со постапката за решавање на спорови;
–    дава иницијатива за донесување или измена на акти поврзани со постапката за решавање на спорови;
–    го организира водењето на регистарот за постапките за решавање на спорови;
–    го организира информирањето на крајните корисници на јавни електронски комуникациски услуги со цел истите да се запознаат со своите права, како и со правата и обврските на операторите;
–    дава иницијатива за донесување или измена на актите кои се однесуваат на грижата за крајните корисници;
–    ја организира и координира постапката на одобрување на стандардните претплатнички договори;
–    го координира информирањето на крајните корисници преку контакт центарот на Агенцијата;
–    соработува со Организацијата на заштита на потрошувачите, Народниот правобранител и Државниот пазарен инспекторат;

 

Рената Аиновска Талеска
Раководител на Сектор за заштита на правата на крајните корисници
renata.ainovska@aec.mk
тел. 02 3 259 272
моб. 071 38 02 97

————————————

Валентин Ѓуровски
Раководител на Одделение за решавање на спорови
valentin.gjurovski@aec.mk
тел. 047 207 072
моб. 075 27 32 00

————————————

Љупчо Маневски
Советник за решавање на спорови
ljupco.manevski@aec.mk
тел: 02 3 289 238
моб. 070 38 38 09

————————————

Јосифа Силјаноска
Советник за решавање на спорови
josifa.siljanoska@aec.mk
тел: 02 3 289 228
моб. 071 34 66 47

————————————

Влатко Спиркоски
Советник за решавање на спорови
vlatko.spirkoski@aec.mk
тел: 047 207 071
моб. 070 36 44 94

————————————

Боби Божиновски
Виш соработник за решавање на спорови
bobi.bozinovski@aec.mk
тел. 02 3 259 267
моб. 075 68 22 99

————————————

Душко Иванов
Соработник за решавање на спорови
dusko.ivanov@aec.mk
тел. 032 223 966
моб. 070 23 28 20

————————————

Наташа Нечковска
Помлад соработник за решавање на спорови
natasa.neckovska@aec.mk
тел. 047 207 066
моб. 071 33 21 75

————————————

Мухамет Рамадани
Помлад соработник за решавање на спорови
muhamet.ramadani@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 071 38 95 61

————————————

Фуат Бекири
Помлад соработник за решавање на спорови
fuat.bekiri@aec.mk
моб. 075 402 429

————————————

Дејан Гиевски
Самостоен референт за решавање на спорови
dejan.gievski@aec.mk
тел. 02 3 091 231
моб. 071 39 11 18

————————————

Радица Спасовска
Виш референт-администратор
radica.spasovska@aec.mk
тел. 02 3 289 258 
моб. 071 37 29 98

————————————

Славица Поповска
Раководител на Одделение за грижа за корисници
slavica.popovska@aec.mk
тел. 02 3 289 219
моб. 078 259 566

————————————

Васил Ѓатовски
Советник  за грижа за корисници
vasil.gjatovski@aec.mk
тел. 02 3 289 228
моб. 071 33 20 82

————————————

Славица Настеска
Виш соработник за грижа за корисници
slavica.nasteska@aec.mk
тел. 02 3 091 244
моб. 070 27 82 00

————————————

Елица Перчинкова
Виш соработник за грижа за корисници
elica.percinkova@aec.mk
тел. 02 3 289 233
моб. 070 34 30 35

————————————

Цвета Димитровска
Соработник за грижа за корисници
cveta.dimitrovska@aec.mk
тел. 047 207 068
моб. 071 39 07 56

————————————

Енвер Барди
Соработник за грижа за корисници
enver.bardi@aec.mk
моб. 070 228 762

————————————

Виолета Јанкулова
Помлад соработник за грижа за корисници
violeta.jankulova@aec.mk
тел. 047 207 067
моб. 071 39 06 46

————————————

Диана Транталовска
Самостоен референт за грижа за корисници
diana.trantalovska@aec.mk
тел. 02 3 289 209
моб. 070 23 95 05

————————————

Снежана Ѓоргиева
Референт – оператор на контакт центар
snezana.gorgieva@aec.mk
тел. 047 207 073
моб. 071 39 07 89

————————————

Марија Бошковска
Помлад  референт – оператор на контакт центар
marija.boskovska@aec.mk
тел. 047 207 062
моб. 071 39 07 32

————————————

Љуљзим Каштањева
Помлад  референт – оператор на контакт центар
ljuljzim.kashtanjeva@aec.mk
тел. 

————————————

Роберт Ефремов
Помлад  референт – оператор на контакт центар
robert.efremov@aec.mk
тел. 032 223 967
моб. 071 38 95 62

Сектор за финансии

 • Секторот за финансии е задолжен за координација на финансиските и сметководствените активности на АЕК.
 • Тимот во службата за финансии и сметководство има задача да ја организира и контролира подготовката и спроведувањето на Годишниот финансиски план на АЕК и подготовката на периодични и годишни финансиски извештаи;врши надзор, спроведување и управување со средствата на Фондот за универзална услуга;врши пресметка на финансиските трошоци на АЕК; ја проверува исправноста и реалноста на фактурите;ги проверува сите исплати од сметките на АЕК; ги анализира финансиските трансакции;
 • Ја следи состојбата на сметките на АЕК
 • Подготвува анализи, информации и други материјали во врска со финансиското и сметководствено работење на АЕК;
 • Подготвува извештаи во врска со реализацијата на наплатата на надоместоците кои се приход на АЕК согласно Законот за електронските комуникации и финансиска документација за наплата на ненаплатени побарувања по судски пат;

Контакт со Секторот за финансии

Владимир Велкоски
Раководител на Сектор за финансии
vladimir.velkoski@aec.mk
тел. 02 3 289 244
моб. 078 37 30 08

————————————

Марјан Пејовски
Раководител на Одделение
marjan.pejovski@aec.mk
тел. 02 3 289 248
моб. 070 33 27 94

————————————

Емира Ќерим
Виш соработник за финансиска внатрешна контрола-ех посте
emira.kerim@aec.mk
тел. 02 3 289 226
моб. 070 22 86 95

————————————

Марe Мицковска
Соработник за сметководство
mare.mickovska@aec.mk
тел. 02 3 289 247
моб. 070 24 70 59

————————————

Светлана Петровска
Помлад соработник за финансии
svetlana.petrovska@aec.mk
тел. 02 3 289 234
моб. 071 37 14 66

————————————

Горица Иловска
Виш референт-благајник
gorica.ilovska@aec.mk
тел. 02 3 289 217
моб. 070 33 27 93

————————————

Горанчо Петрушевски
Виш референт за сметководство
goranco.petrusevski@aec.mk
тел. 02 3 289 254
моб. 071 38 95 89

————————————

Весна Чкаловска
Раководител на Одделение за јавни набавки
vesna.ckalovska@aec.mk
тел. 02 3 289 221
моб. 070 36 35 75

————————————

Виолета Стјеповиќ Попацева
Советник за јавни набавки
violeta.popaceva@aec.mk
тел. 02 3 289 212
моб. 070 27 32 00

————————————

Билјана Јовановска Балески
Советник за јавни набавки
biljana.jovanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 224
моб. 071 37 13 34

————————————

Аритон Кадриу
Помлад соработник за јавни набавки
ariton.kadriu@aec.mk
тел. 02 3 091 240
моб. 075 318 341

Служба за информатички технологии

 • Службата за информaтика обезбедува ИТ поддршка во работењето на АЕК
 • Тимот во Службата за инфорамтика е активно вклужен во Решавање на комплексни проблеми кои се однесуваат на хардверот и софтверот на АЕК, дизајнира и имплементира апликативни софтверски решенија кои служат за потребите на веб страницата на АЕК;
 • Го организира одржувањето на локалната мрежа ЛАН и широката мрежа WAN на АЕК;
 • Се грижи и го контролира водењето на регистарот кој обезбедува пристап до досиеата на АЕК кои се јавно достапни;
 • Го контролира и организира управувањето и насочувањето на документи и подготовка на публикации на АЕК;
 • Учествува во подготовка на политики за сигурност на информациите со кои располага АЕК и го контролира нивното спроведување;
 • Предлага набавка на информатичка опрема и репроматеријали, по претходно добиени податоци за потребите на организационите единици на АЕК;

Контакт со Службата за информатички технологии

Арменд Исени
Раководител на Служба за информатички технологии
armend.iseni@aec.mk
моб. 075 33 59 76

————————————

Рената Бурева Ѓуровa
Советник за информатички технологии
renata.bureva@aec.mk
тел. 032 223 961
моб. 075 38 38 29

————————————

Емилија Костурски
Соработник за информатички технологии
emilija.kosturski@aec.mk
тел. 04 7 207 079
моб. 075 36 44 94

————————————

Александар Златановски
Помлад соработник за информатички технологии
aleksandar.zlatanovski@aec.mk
тел. 02 3 289 255
моб. 071 33 20 55

————————————

Милчо Ѓорѓиевски
Виш референт за информатички технологии
milco.georgievski@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 071 39 11 07

Служба за човечки ресурси

 Дејноста на Службата за човечки ресурси се дели во две категории:

           1. Стратешка дејност – односно реформаторска, при што акцентот е ставен на подготовка и имплементација на деловната стратегија на организацијата и стратегијата за развој на човечките ресурси, и

           2. Трансакциона дејност – извршување вообичаени активности поврзани со службеничките односи, како што се вработувањето, учењето и развојот, наградувањето и работните односи.

Според тоа, Службата за човечки ресурси на АЕК :

 • Ја следи и применува законската регулатива од областа на работните односи (вработување, заштита при работа, социјална и здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување), колективните договори и меѓународните прописи од областа на работните односи;
 • Ја спроведува постапката за огласување на работни места и подготвува договори за вработување;
 • Изработува поединечни акти кои ги донесува директорот од областа на работните односи (годишни одмори, отсуства од работа, прекувремена работа);
 • Спроведува постапки за дисциплинска одговорност на вработените;
 • Подготвува документи кои се однесуваат на менаџментот на човечки ресурси за раководителите и вработените;
 • Извршува правно-административи активности поврзани со вработување, работно време, плати и бенефиции;
 • Учествува во подготовка на општи акти од областа на човечките ресурси;
 • Ја развива и имплементира стратегијата за унапредување со човечки ресурси;
 • Превзема иницијатива при процесот на развој на организациска стратегија и развива функционална организациона поставеност;
 • Планира и спроведува постапки за обуки и развој на вработените во Агенцијата;
 • Подготвува извештаи и статистики кои се однесуваат на вработените;
 • Извршува административни задачи во процесот на селекција и вработување, примање и отпуштање на вработени;
 • Одржува секојдневни контакти со вработените и за тоа го информира раководителот на службата;
 • Им дава информации на вработените за административните и други постапки;
 • Врши и други работи по налог на раководителот на службата.

Контакт со Службата за човечки ресурси

Христина Протоѓер
Соработник за човечки ресурси
hristina.protogjer@aec.mk
тел. 02 3 289 215
моб. 078 235 849

————————————

Ветон Гавази
Помлад соработник за човечки ресурси
veton.gavazi@aec.mk
моб. 075 311 987

————————————

Ѓоко Бухов
Помлад соработник за човечки ресурси
gjoko.buhov@aec.mk
моб. 070 332 792

————————————

Иса Јакупи
Помлад соработник за човечки ресурси
isa.jakupi@aec.mk
моб. 071 391 104

————————————

Снежана Стефановска
Виш референт за персонална евиденција
snezana.stefanovska@aec.mk
тел. 02 3 259 263
моб. 071 391 154

————————————

Служба за меѓународна соработка

 • Основна задача на Службата за меѓународна соработка е Координација на работењето на активностите на АЕК со меѓународната регулатива, меѓународните организации, институции и тела и зголемување на реномето на АЕК на меѓународно ниво.
 • Тимот во Службата за меѓународна соработка ја следи меѓународната регулатива и релациите и соработката со меѓународните организации, институции и тела,одржува контакти и размена на искуства со регулаторните тела на други земји, меѓународни организации и институции; ја координира организацијата на меѓународни настани (работилници, семинари, конференции во РМ);
 • ги координира активностите кои се однесуваат на членство во меѓународни тела и институции;
 • Организира развојни активности заради хармонизација на областа на електронските комуникации во РМ со директивите, регулативите и стандардите на Европската унија;
 • Врши подготовка и реализација на посети на странски делегации; Ги координира активностите поврзани со презентирањето на годишните извештаи и јавно достапните документи кои се однесуваат на меѓународни активности;
 • Дава совети и насоки за примена на меѓународните прописи од областа на електронските комуникации и дава иницијатива за примена или промена на постоечката регулатива заради имплементација на меѓународната регулатива;
 • Подготвува компаративни студии за соодветна примена на постапки и регулатива од други земји;
 • Врши стручна обработка на прашањата кои се од значење за примената на меѓународните прописи;
 • Изготвува анализи, информации и други материјали; Ги следи новините во областа на електронските комуникации на меѓународно ниво;
 • Организира меѓународни настани (работилници, семинари, конференции во Република Македонија); Се грижи за целокупната документација на АЕК, вклучително и базата на податоци која се однесува на меѓународните односи;
 • Обезбедува информации за вработените во АЕК за меѓународните настани и новини од областа на електронските комуникации;
 • Ја организира претплатата на списанија и набавки за библиотеката на АЕК, имајќи ги предвид потребите на организационите единици на АЕК;
 • Ја подготвува и ажурира базата на податоци за меѓународните активности на АЕК;
 • Ја обработува и дистрибуира електронската пошта на организационите единици на АЕК и доколку треба испраќа одговори до заинтересираните организации и лица;

Контакт со Службата за меѓународна соработка

Драгица Лепавцова
Раководител на Служба за меѓународна соработка
dragica.lepavcova@aec.mk
тел. 3 289 232
моб. 070 23 95 60

————————————

Кан Метуш
Виш соработник за меѓународна соработка
kan.metush@aec.mk
моб. 075 34 30 35

————————————

Ваљбона Хоџа Османи
Советник за меѓународна соработка
valbona.h.osmani@aec.mk

Служба за внатрешна ревизија

 • Службата за внатрешна ревизија врши независно, објективно уверување  и консултативна активност проектирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организацијата.
 • На организацијата и помага да ги оствари своите цели преку воведување систематски, дисциплиниран пристап за оценување и подобрување на ефикасноста на управувањето со ризик, контрола и процесот на управување.
 • Изработува стратешки и годишни планови за внатрешната ревизија врз основа на објективна проценка на ризик.
 • Извршува поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови како и финансиски ревизии, ревизија на усогласеност (регуларност), ревизија на системите за внатрешна контрола, ревизија на усогласеност на работењето (извршување) и ИТ ревизија (темелна проценка на работењето на информативно технолошките системи).
 • Прави проценка на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола за утврдување, проценка и управување со ризиците од раководството на АЕК.
 • Дава препораки за подобрување на работењето и работните процедури.
 • Врши мониторинг на спроведувањето намерките преземени од директорот на АЕК  врз основа на извршените ревизии.

Контакт со Службата за внатрешна ревизија:

 

Гордана Каракирова
Раководител на Служба за внатрешна ревизија – овластен внатрешен ревизор
gordana.karakirova@aec.mk
тел. 02 3 289 218
моб. 070 22 86 81 

Служба за логистика

Служба за логистика воглавно извршува работи од административно техничка природа за потребите на АЕК.

Дава предлози и се грижи за непрекинато физичко обезбедување на објектите на АЕК;

Контакт со Службата за логистика

Јасмина Бешлиева Ивановска

Раководител на Служба за логистика
jasmina.beshlieva-ivanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 270
моб. 071 38 49 93

————————————

Марија Павловиќ Латас
Советник во службата за логистика
marija.pavlovik@aec.mk
тел. 02 3 259 252
моб.070 23 95 40

———————————— 

Валон Белули
Советник за односи со јавност
valon.beluli@aec.mk
моб. 072 23 61 13 

————————————

Дрита Керими
Соработник за архивско работење
drita.kerimi@aec.mk
тел.  02 3 289 220
моб. 071 34 66 48

————————————

Васко Трајковски
Помлад соработник за логистика
vasko.trajkovski@aec.mk
моб. 078 23 58 26

————————————

Вера Параклиева
Помлад соработник за логистика
vera.paraklieva@aec.mk
моб. 078 23 58 19

————————————

Лирим Јашари
Помлад соработник за логистика
lirim.jashari@aec.mk
моб. 078 37 30 07

————————————

Ибуш Емини
Помлад соработник за логистика
ibush.emini@aec.mk
моб. 070 34 00 54

————————————

Ѓилтен Фаризи
Помлад соработник за архивско работење
gilten.farizi@aec.mk
тел. 02 3 289 222
моб. 071 37 15 88

————————————

Феим  Исмаиљи
Самостоен референт-технички секретар на директорот
feim.ismaili@aec.mk
моб. 076 33 43 34

————————————

Елизабета Зографска
Самостоен референт-архивар
elizabeta.zografska@aec.mk
тел. 02 3 289 235
моб. 070 23 28 58

————————————

Лидија Костадиновска
Виш референт-архивар
lidija.kostadinovska@aec.mk
тел. 02 3 289 257
моб. 071 39 06 64

————————————

Драган Димески
Помлад референт за логистика
dragan.dimeski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 73

————————————

Перо Димовски
Помлад референт за логистика
pero.dimovski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 06 52

————————————

Мирјана Василева
Помлад референт за логистика
mirjana.vasilevska@aec.mk
тел. 047 207 070
моб. 071 39 06 51

————————————

Мирче Јанев
Помлад соработник за логистика
mirce.janev@aec.mk
тел. 
моб. 078 22 31 39

Служба - Национален центар за одговор на компјутерски инциденти

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и која идентификува и обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Основните цели и задачи на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти се:

 • Да обезбеди клучна улога при координација на справувањето со инциденти кај засегнатите субјекти на национално ниво.
 • Да обезбеди одговор за справување со компјутерски инциденти, преку давање на неопходни услуги кон неговиот конституент/корисник, со што неговиот конституент/корисник ќе може ефикасно да се справи со инцидентите.
 • Континуирано да врши мониторинг за ризици, да добива информации за компјутерските закани и инциденти (по автоматски пат или од трети страни) и постојано да располага со показатели за малициозниот сообраќај што доаѓа или излегува од државата.
 • Преставува официјална национална точка за контакт и размена на информации (извештаи за инциденти, ранливост итн.) за внатре во рамките на државата како и за надвор од неа со Националните/Владини CIRT-ови од државите во регионот и пошироко.
 • Да навремено ги информира и известува конституентите. Да им обезбедува на конституентите безбедносни совети, информации за рано предупредување и да делува како централна точка за прашањата од областа на сајбер безбедноста.
 • Целосно да соработува и разменува информации со институциите од државата надлежни за спроведување на законите, а особено со оние од областа на сајбер криминалот, како и соодветно да ги адресира правните прашања кои можат да се појават за време на инцидент.
 • Континуирано да разменува информации, знаење и искуство со конституентите, да утврдува безбедносни најдобри практики/водичи и истите да ги објавува, како и континуирано да обезбедува едукација и обуки за конституентите и за самите вработени во центарот.
 • Да обезбедува помош во процесот на воспоставување на Интерни центри за одговор на компутерски инциденти на големите организации кои управуваат со клучни/критични информациски инфраструктури (јавни и приватни) во Република Македонија.
 • Континуирано да ја подига свесноста кај граѓаните за негативните ефекти на сајбер заканите и компјутерскиот криминал.

Контакт со Службата – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT)

Севдали Селмани
Раководител на одделение за одговор на компјутерски инциденти 
sevdali.selmani@aec.mk
моб. 072 220 625

————————————

Шпреса Абази
Советник за одговор на компјутерски инциденти
shpresa.abazi@aec.mk
моб. 076 33 88 11

————————————