Select Page

Финален документ за анализа на релевантен пазар за завршување на повик во мобилна телефонија и Oдлука за определување на МТЕЛ за оператор со значителна пазарна моќ

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за шеста анализа на големопродажниот пазар за завршување на повик во јавна мобилна електронска комуникациска мрежа и Одлуката со која МТЕЛ ДООЕЛ Скопје се определува за операторот со значителна...

Одлуки за избор на кандидати по пат на Интерен оглас број 01/2023 за унапредување на административни службеници во Агенцијата за електронски комуникации

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.1, со унапредување Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.2, со унапредување Одлука за избор на кандидат по...

Одлука за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските опсези 700 MHz и 3.x GHZ

Одлука за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските опсези 700 MHz и 3.x GHZ објавена во Службен весник број 146 на 28.06.2022...

Одлука за прекинување на постапката започната врз основа на Одлука за распишување на Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции и радиофреквенциските опсези 700 МХЗ и 3.Х ГХз донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации број 0201-1705/23 од 23.11.2021

Одлука за прекинување на постапката започната врз основа на Одлука за распишување на Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции и радиофреквенциските опсези 700 МХЗ и 3.Х ГХз донесена од Директорот на Агенцијата за...

Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавањe за доделување на Одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските опсези 700 MHz и 3.х GHz

На 23/11/2021 Директорот на АЕК донесе Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на Одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенциските опсези 700 MHz и 3.х...