Select Page

1.Број на активни претплатници во мобилна телефонија

Број на активни претплатници во мобилна телефонија

2. Просечна цена на чинење за 1 минута разговор во мобилна мрежа

Просечна цена на чинење за 1 минута разговор во  мобилна мрежа

3. Остварен сообраќај од активни претплатници во мобилна телефонија

Остварен сообраќај од активни претплатници во мобилна телефонија

4. Приходи од малопродажба во мобилна телефонија

Приходи од малопродажба во мобилна телефонија

5. Број на претплатници и количина пренесени податоци преку мобилна мрежа (2G/3G)

Број на претплатници и колишина на пренесени податоци преку мобилна мрежа

6. Пазарен удел во мобилна телефонија

Пазарен удел во мобилна телефонија според број на активни претплатници