Select Page

По обработка на  доставените податоци и информации на операторите за постоечки и планирани инвестиции во електронски комуникациски мрежи за обезбедување пристап до интернет со брзини поголеми од 30 Mbps (таканаречени пристапни мрежи од следна генерација) за периодот од следните три години 2019-2021 година, Агенцијата за електронски комуникации ги направи мапите на покривање на операторите. Сите граѓани имаат шанса да се информираат за можноста за пристап до брз-интернет со брзини од 30 Mbps до 100 Mbps  и пристап до супер брз интернет со брзина на пристап поголема од  100 Mbps на одредена географска локација. Информациите се достапни на следниот линк: Мрежно покривање со следна генерација на пристапни мрежи

Mapanapokrivanje