Select Page

Одобрението за користење на радиофреквенции може да биде отповикано по службена должност од страна на Агенцијата или пак на барање на носителот на одобрението.
За отповикување на одобрение за користење на радиофреквенции се доставувава писмено општо барање за отповикување во кое е наведен бројот на одобрението кое се отповикува.

Решението со кое е отповикано одобрението за користење на радиофреквенции, Агенцијата го објавува на својата веб страница.