Select Page

BU LRIC мобилна мрежа

Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи 12/11/2013 Објавено во: СоопштенијаФинален Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни...

BU LRIC изнајмени линии

Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 25/10/2012 Објавено во: ЛегислативаЈавна расправа по Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 23/7/2012 Објавено во: Јавна...

BU LRIC Битстрим услуги

Финален документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република МакедонијаЈавна расправа по Нацрт извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМПочетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за...