Select Page

Една од главните цели на Законот за електронски комуникации е да обезбеди забрзување на процесот на создавање на конкурентен пазар, заштита на интересите на потрошувачите и спречување на злоупотребата на позицијата што ја имаат на пазарот операторите и давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ. Во продолжение се релевантните документи за активностите на АЕК во врска со анализата на релевантните пазари и определените обврски на операторите со значителна пазарна моќ.