Select Page

Преносливост на број е право на сите претплатници на јавни телефонски  услуги (фиксни или мобилни) да го задржат бројот независно од операторот или давателот кој ја обезбедува услугата.

ДОКУМЕНТИ ВО ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ

ДОКУМЕНТИ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ