Select Page

Правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 04/11/2016
Службен весник: 205/2016
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации телекомуникации нумерација телекомуникации преносливост на броеви