Select Page

Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Одговори на коментарите по Jавната расправа по предлог Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средстваСлужбен весник: бр. 221 од 20.10.2023
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: мрежи и услуги телекомуникации