Select Page

Агенцијата согласно годишната програма за работа спроведува анализа на релевантните пазари. Во продолжение е даден преглед на спроведените анализи на пазарите, документите за анализа на релевантните пазари, мислењата на заинтересираните страни, одлуките за определување на оператор со значителна пазарна моќ и преглед на наметнатите обврски на операторите со значителна пазарна моќ.

Малопродажба         Големопродажба


Финален документ за анализа на брзината на пренос на податоци како дел од УСО