Select Page

Пазар 1

Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници Решение-SMP – Пазари 1 и 2 Финален документ за анализа на пазарите 1 и 2 20150113 Решение за наметнување на регулаторни обврски 20150113 Финален документ за анализа на...

Пазар 3

Минимален пакет на изнајмени линии Финален документ за анализа на пазарите 3, 10 и 11 Финален документ за анализа на пазарите 7, 13 и 14 Решение за МТ за оператор со значителна пазарна моќ – пазар 7 Финален документ за анализа на пазар за минимален пакет на...

Пазар 2

Јавно достапни телефонски услуги  на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници Решение-SMP – Пазари 3 до 6 Финален документ за анализа на пазарите 3 – 6 20150601 Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на...