Select Page

Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите верзија 2.7.2

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 20/07/2011
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: нумерација преносливост телекомуникации преносливост на броеви