Select Page

Нотификации

План за нумерација и Правилник за доделување на броеви и серии на броевиВоведПлан за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија е структура на броеви и серии на броеви и нивен распоред за обезбедување на пристап до јавните комуникациски...

Kontakt

Стапете во контакт со Секторот за телекомуникации ! Игор БојаџиевРаководител на Сектор за телекомуникацииigor.bojadjiev@aec.mk, тел. 3 091 250, моб. 075 442 681 Боро ТодоровскиРаководител на одделение за телекомуникациска инфраструктураboro.todorovski@aec.mk; моб. 075...

Формулари за Телекомуникации

Нотификација се поднесува со пополнување на образец, кој е  составен дел на Правилникот за содржината и формата на нотификација, потребната документација и потврдата за регистрација  20091130_Образец за нотификација (140.5 kB ) Извештај за вршење на јавна електронска...

TRANSFERUESHMËRIA E NUMRAVE

Преносливост на број е право на сите претплатници на јавни телефонски  услуги (фиксни или мобилни) да го задржат бројот независно од операторот или давателот кој ја обезбедува услугата. ДОКУМЕНТИ ВО ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ Правилник за изменување на Правилникот за...

SHËRBIMI UNIVERSAL

Универзална услуга претставува пакет од минимален број на јавни електронски комуникациски услуги со определен квалитет, достапен со прифатлива цена за сите крајни корисници во РМ , без оглед на нивната географска локација. Универзалната услуга опфаќа: Поврзување на...

NUMËRIMI

План за нумерација и Правилник за доделување на броеви и серии на броеви Вовед План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија е структура на броеви и серии на броеви и нивен распоред за обезбедување на пристап до јавните...