Select Page

Sektori, në përputhje me Ligjin e Komunikimeve Elektronike, kryen detyrat për të cilat Agjencia është kompetente në pjesën që i referohet kontrollit të radiokomunikimeve dhe në pjesën e mbikëqyrjes mbi zbatimin e Ligjit dhe akteve nënligjore.

Kontrolli i radiokomunikimeve kryhet duke marrë emisione të radiostacioneve (radio monitorim) nga stacionet fikse të radiomonitorimit (Qendrat e Matjes së Kontrollit - QMK) me ekuipazhe në Shkup, Manastir dhe Shtip, stacione të radiomonitorimit me menaxhim në distancë dhe nga radiostacionet e lëvizshme. Në mënyrë që të sigurohet përdorimi racional dhe ligjor i spektrit të radiofrekuencës, Sektori kryen radiomonitorim për shkak të:

  • hulumtimit dhe zgjidhjes së ndërhyrjeve në radiokomunikim;
  • kontrollimit të kushteve teknike dhe të shfrytëzimit në të cilat funksionojnë radiostacionet me Miratim për përdorimin e radiofrekuencave;
  • zbulimit të radiostacioneve që funksionojnë pa Miratim për të përdorur radiofrekuencat;
  • përcaktimit të ngarkesës së spektrit të radiofrekuencës me emisione të radiostacioneve nga Republika e Maqedonisë dhe nga vendet fqinje dhe vendet e tjera;
  • matjes së parametrave të cilësisë së shërbimeve publike të komunikimeve elektronike që realizohen përmes rrjetit të radios (të rregullt dhe me kërkesë të shfrytëzuesve-kërkesë në formë të lirë)
  • matjes së parametrave të cilësisë së televizionit dixhital DVB-T (i rregullt dhe me kërkesë të shfrytëzuesve-kërkesë në formë të lirë)
  • matjes dhe kontrollit të vlerave të rrezatimit jojonizues nga rrjetet publike mobile (të rregullta dhe me kërkesë të shfrytëzuesve - kërkesës në formë të lirë)
  • monitorimit të spektrit të radiofrekuencës në qendrat e provimit për dhënien e provimeve profesionale  
  • mbikëqyrjes së operatorëve dhe personave të tjerë juridikë dhe fizikë që përdorin radiofrekuenca
  • mbikëqyrjes së tregut të radiopajisjeve

Kontaktoni me Sektorin për kontrollim dhe monitorim të radiofrekuencave

Јонче Гроздановски
Раководител на Сектор за контрола
и мониторинг на радиофреквенции
Овластено лице за безбедност на класифицирани информации 
jonce.grozdanoski@aec.mk
тел. 02 3 091 247
моб. 071 33 22 91

Jonche Grozdanovski 

КМЦ Скопје

Александар Грамбозов
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции – Скопје
aleksandar.grambozov@aec.mk
тел. 02 3 091 242
моб. 078 23 67 49

Слободан Пешиќ
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
slobodan.pesic@aec.mk
тел. 02 3 091 238
моб. 075 47 51 76

Гоце Илиевски
Самостоен референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
goce.ilievski@aec.mk
тел. 02 3 091 246
моб. 071 38 03 62

Драган Вучиќевиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
dragan.vucikevik@aec.mk
тел. 02 3 091 248
моб. 075 35 99 16

Саша Цветковиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasa.cvetkovic@aec.mk
тел. 02 3 091 236
моб. 075 47 51 66

Бобан Трајковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
boban.trajkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 243
моб. 071 38 03 65

Сашко Митковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasko.mitkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 241
моб. 071 33 21 89

Насе Попов
Раководител на Одделение за одржување на мерна опрема
nase.popov@aec.mk
тел. 02 3 091 233
моб. 075 22 28 90

Виктор Синадиновски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
viktor.sinadinovski@aec.mk
тел. 02 3 091 254
моб. 071 39 11 17

Томе Анастасоски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
tome.anastasoski@aec.mk
моб. 071 38 95 93

КМЦ Битола

Петар Иваноски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
petar.ivanoski@aec.mk
тел. 047 207 063
моб. 075 38 38 09

Тоде Митрески
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tode.mitreski@aec.mk
тел. 02 3 091 240
моб. 078 37 30 02

Златко Угревски
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
zlatko.ugrevski@aec.mk
тел. 047 207 064
моб. 071 36 88 41

Томе Талевски
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tome.talevski@aec.mk
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 34

Мирјана Хаџитипевска
Референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mirjana.hatipevska@aec.mk
тел. 047 207 065
моб. 071 33 20 84

Цане Поповски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
cane.popovski@aec.mk
тел. 047 207 069
моб. 071 39 07 47

Миле Георгиевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mile.georgievski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 74

Валентин Талевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
valentin.talevski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 75

КМЦ Штип

Ацо Рабаџиски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
aco.rabadziski@aec.mk
тел. 032 223 962
моб. 075 23 21 24

Тодор Поп Картов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
todor.popkartov@aec.mk
тел. 032 223 965
моб. 071 33 20 62

Златко Караѓозов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
zlatko.karagjozov@aec.mk
тел. 032 223 964
моб. 070 22 87 43

Билјана Цонева
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
biljana.coneva@aec.mk
тел. 032 223 960
моб. 071 38 94 94