Select Page

Një nga qëllimet kryesore të Ligjit për Komunikime Elektronike është të sigurojë përshpejtimin e procesit të krijimit të një tregu konkurrues, mbrojtjen e interesave të konsumatorit dhe parandalimin e abuzimit të pozicionit të cilin e kanë në treg operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike me fuqi të konsiderueshme tregtare. Më poshtë janë dokumentet përkatëse për aktivitetet e AKE-së në lidhje me analizën e tregjeve relevante dhe me detyrimet specifike të operatorëve me fuqi të konsiderueshme tregtare.