Select Page
Правилник за водење, користење и функционирање на електронски регистер на терминална телекомуникациска опрема (TTO)

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 08/01/2020
Службен весник: 49/2020
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации