Select Page

66.Pravilnik_za_prenoslivost_na_broevi_59-11.pdf

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 13/04/2011
Службен весник: 59-11
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: броеви правилник преносливост телекомуникации преносливост на броеви