Select Page

Secured Web-services communication

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 05/06/2008
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: нумерација преносливост телекомуникации преносливост на броеви