Select Page

Спогодби за координација

Агенцијата за електронски комуникации согласно Законот за електронски комуникации е надлежна да врши координација на радиофреквенциите со регулаторните тела на соседните и други држави.  За таа цел Агенцијата ги има склучено следните меѓународни спогодби: Technical...

РЕШЕНИЈА

Агенцијата може да отповика одобрение за користење на радиофреквенции по барање на имателот на одобрението за користење на радиофреквенции или по службена должност. Одобренијата за користење на радиофреквенции по сила на закон престануваат да важат по истекот на...