Select Page

Решение за ВИП за SMP оператор на Пазар 16

СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИП Оператор, Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо број 16- Услуга за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи на географското...

Решение за WACC за ВИП Оператор

СЕ УТВРДУВА вредноста на пондерираниот просечен трошок на капиталот во висина од 14,00% на ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ, Скопје како оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар-Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во Република...

Предлог – Одлука за утврдување на максималната висина на еднократниот надоместок за услуга преносливост на броеви

Во согласност со член 106 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) и член 27 од Правилникот за транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации, се  објавува...