Select Page

Одлука за именување на директор на Агенцијата за електронски комуникации

Врз основа на член 14 точка г), а во врска со член 16 став (1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија број 13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), член 13 точка е) и член 15 од Статутот на Агенцијата за електронски...

Одлука на Комисијата на АЕК за разрешување на директорот на АЕК

Директорот на Агенцијата за Електронски комуникации Петар Иваноски до Комисијата за Електронски комуникации достави барање за негово разрешување од функцијата Директор на Агенцијата. Постапувајќи по доставеното барање, а во согласност со член 18 став 1 точка а) од...

Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација

Како резултат на спроведена јавна расправа Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација  20100923_Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна...

Измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје

По поднесениот предлог за измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје со допис број 100-318792/1 од 09.08.2010, Агенцијата за електронски комуникации го донесе следното решение:...

Решение за SMP оператор за Т-мобиле за Пазар 15

СЕ ОПРЕДЕЛУВА Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо – Услуга за пристап и започнување на повик во јавни мобилни...