Select Page

Како резултат на спроведена јавна расправа Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација

icon 20100923_Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација