Select Page

Јавна расправа по предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог Правилник  за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги  кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа. Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават...

Јавна расправа по предлог Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог – Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават...

Јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот...

Јавна расправа по предлог за измена и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог за измена и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 10.02.2023...

Јавна расправа по предлог Годишната програма за работа и предлог Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година Предлог – Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година Се повикуваат сите...

Јавна расправа по предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот...