Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), отвора јавна расправа по предлог за измена на Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 17.12.2023 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси:  

jane.jakimovski@aec.mk

lidija.paunovska@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 16/11/2023
End of the public debate: 17/12/2023
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје или по електронски пат на следниве адреси: jane.jakimovski@aec.mk, lidija.paunovska@aec.mk