Select Page

За користење на радио и телекомуникациска терминалана опрема, Агенцијата соработува со надлежните институции одговорни за увоз и употреба на РТТЕ опрема, Министерството за транспорт и врски и Министерството за економија.
 
Согласно член 76 став 3 од Законот за електронски комуникации и Правилникот за радиоопрема и телекомуникациска терминална опрема, Агенцијата има надлежност да издаде мислење само за онаа радио опрема која се става во употреба и која користи фреквенциски опсези, чија употреба не е усогласена на целокупната територија на Европската Унија. За таа цел, производителот или неговиот овластен застапник или пак лицето одговорно за пуштање на ваквата опрема на пазар и употреба, поднесува Пријава до Агенцијата за електронски комуникации за да ја пријави својата намера за пуштање на опремата во употреба. Ако мислењето на Агенцијата е позитивно, се продолжува со процедурата до надлежните институции согласно Правилникот за радио и телекомуникациска терминална опрема.

ДОКУМЕНТИ – РФ СПЕКТАР – РАДИО ОПРЕМА


ДОКУМЕНТИ ВО РФ СПЕКТАРВажечки пропис: 1