Select Page

СЕ ОПРЕДЕЛУВА Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо – Услуга за пристап и започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи на географското подрачје на Република Македонија.

icon 20100727_Решение за SMP за Пазар 15 – T-mobile (134.18 kB 2010-08-03)