Select Page

Директорот на Агенцијата за Електронски комуникации Петар Иваноски до Комисијата за Електронски комуникации достави барање за негово разрешување од функцијата Директор на Агенцијата. Постапувајќи по доставеното барање, а во согласност со член 18 став 1 точка а) од Законот за електронски комуникации, комисијата на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на 10.11.2010 донесе одлука за разрешување на директорот на Агенцијата за електронски комуникации.

icon 11112010_Одлука за разрешување на директорот на Агенцијата за електронски комуникации (240.01 kB)