Select Page

Предлог – Одлука за утврдување на максималната висина на еднократниот надоместок за услуга преносливост на броеви

Во согласност со член 106 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) и член 27 од Правилникот за транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации, се  објавува...

ЈАВЕН ТЕНДЕР БР. 02-577/1

1.    ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ТЕНДЕР1.1 Доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT 2000/UMTS во Република Македонија од следните...