Select Page

Одлука за определување на групи на корисници со право на приоритетни мрежни приклучни точки кои можат да се користат само во случај на пад на мрежата, воена или вонредна состојба или елементарна непогода

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/04/2007
Службен весник: 50-07
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: воена состојба вонредна состојба група корисници одлука определување група корисници пад на мрежа право на приоритетни мрежни точки приоритетни мрежни точки