Select Page

Одлука за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz


Одлука за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за фрекв. опсег 470-790


Поврзани вести:

More posts: 470790 MHz избор најповолен понудувач одлука одобрение опсег радиофреквенции рф спектар