Select Page

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции

Секторот, согласно Законот за електронски комуникации, ги извршува задачите за кои е надлежна Агенцијата во делот што се однесува на контролата на радиокомуникациите и во делот на надзорот над спроведувањето на Законот и подзаконските акти. Контролата на...

Сектор за регулатива

Ги координира активностите во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во делот на анализа на пазарот на електронските комуникации Тимот во Секторот за регулатива ја организира и следи анализата на пазарот на електронските комуникации што се...

Сектор за правни работи

Секторот за правни работи, работите и задачите од делокругот на работата ги врши во рамките на Одделението за управни работи и наплата на побарувања и Одделението за решавање на спорови и прекршочни постапки.  Одделението за управни работи и наплата на побарувања врши...

Сектор за телекомуникации

Ги координира активностите во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во телекомуникацискиот сектор во Република Македонија во делот на постапката за нотификација на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни...

Сектор за радиокомуникации

Раководи и управува со активностите на Секторот за радиокомуникации кои се однесуваат на ефикасно и рационално користење и планирање на радиофреквенцискиот спектар во согласност со домашната и меѓународната законска регулатива и стандарди.. Тимот во секторот за...

Служба за внатрешна ревизија

Службата за внатрешна ревизија врши независно, објективно уверување  и консултативна активност проектирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организацијата. На организацијата и помага да ги оствари своите цели преку воведување систематски, дисциплиниран...