Select Page

Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – резиденцијални корисници