Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена заклучно со 04.05.2014.
Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулацијаAdditional information:

Start of the public debate: 04/04/2014
End of the public debate: 04/05/2014
Address for submitting comments and opinions:
Агенција за електронски комуникации,
Кеј Димитар Влахов бр. 21,
1000 Скопје
 
или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:
contact@aec.mk