Select Page

Телото за електронски и поштенски комуникации (AKEP) во рамките на зајакнување на соработката со регионалните регулаторни тела, на 18 мај 2021 година, на билатерална средба, го пречека директорот на Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија (АЕК), Г-дин. Јетон Акику и делегацијата составена од г. Џинет Даути – шеф на Кабинет на директорот, г. Вергим Шерифи – раководител на Одделение за правни работи и судски постапки и г. Игор Бојаџиев советник за радиокомуникациски прашања.

Од AKEP присутни на состанокот беа претседателот г. Томи Фрашери, шефот на кабинетот Г-ѓа.Ериола Моско, директорот на Дирекцијата за правни работи и интеграции Г-дин Блерон Докле, директор на Дирекцијата за овластувања  Г-дин Јетмир Браха, директор на Дирекцијата за мониторинг, контрола и инспекции Васил Митези.

За време на состанокот, двата органи ја пофалија досегашната соработка и истакнаа интензивирање на односите и зголемена соработка во области од заеднички интерес, главно во однос на регулаторните аспекти во областа на електронските комуникации.

За време на состанокот беше договорено за потребата од разгледување и ажурирање на Меморандумот за соработка меѓу двете регулаторни тела, како и прекугранични договори во насока на новите промени во управувањето со спектарот на фреквенции.

Едно од главните прашања на дискусијата исто така беше и целта на усогласување на фреквенциите во прекуграничната област и потребните административни процедури за регулирање на заедничкото воспоставување мрежи GSM / UMTS / LTE, од страна на операторите на двете соседни земји во прекуграничните области со цел да се спречи меѓусебно мешање и пооптимално користење на радио-спектарот.

Зголемување на соработката и размена на искуство преку реализација на заеднички состаноци и размена на информации е неопходност бидејќи AKEP и АЕК се соочуваат со заеднички предизвици, како што се прекугранична координација на 5G опсези (700 MHz, 3400-3800 MHz и 26 GHz), спроведување на договорот за намалување и укинување на тарифите за роаминг итн.

Исто така, на оваа средба се дискутираше за имплементација на најдобрите практики преземени од двете земји, во рамките на неочекувани трансформации и придонеси донесени од пандемијата Covid-19 за дигиталното општество, како и конкретизација на акционите планови и стратегии кои треба да бидат преземени од двете власти во рамките на членството во Европската унија.