Select Page

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радио комуникациска мрежа

Одговор на коментари на ТелекомAdditional information:

Датум на донесување на актот: 03/01/2019
Службен весник: 35/2019
Важечки пропис: 1