Select Page

Правилник за политики на фер користење и проценка на одржливоста на укинувањето на дополнителните надоместоци за регулирани малопродажни услуги во роаминг, и за барањето што го доставува операторот за целите на таа проценкаAdditional information:

Датум на донесување на актот: 11/09/2020
Службен весник: 226
Важечки пропис: 1