Select Page

Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенцииСлужбен весник: бр.274 од 10.12.2021
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: рф спектар рф спектар одобренија надоместок