Select Page

Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација
Образец за нотификација

Additional information:

Датум на донесување на актот: 18/09/2014
Службен весник: 138/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: нотификација правилник телекомуникации