Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), отвора јавна расправа по Нацрт “Правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции”

Нацрт Правилник за за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 01.12.2021 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси:

jane.jakimovski@aec.mk

radka.sekutkovska@aec.mk

Одговор на пристигнат коментар по јавна расправа за Нацрт Правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенцииAdditional information:

Start of the public debate: 01/11/2021
End of the public debate: 01/12/2021
Address for submitting comments and opinions: Agency for electronic communications Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje