Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), отвора јавна расправа по предлог измени на:

ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА “.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 14.12.2020 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси:

jane.jakimovski@aec.mk
igor.bojadjiev@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 13/11/2020
Крај на јавна расправа: 14/12/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје