Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 06.11.2019 до 06.12.2019 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Kej Димитар Влахов бр. 21,  1000 Скопје

или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Предлог Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година
Предлог Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 годинаAdditional information:

Start of the public debate: 06/11/2019
End of the public debate: 06/12/2019
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21,  1000 Скопје