Select Page
Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2012/2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број 02-5015/1 од 23.09.2010 година и тоа:

Пазар 4 –    Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација;

Пазар 5 –    Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација; 

Пазар 6 –    Услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа;Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар големопродажни пазари пазар 4 пазар 5 пазар 6