Select Page

Коментари од јавната расправа по Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија и Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација

icon 20110222_Коментари од јавната расправа по План за доделба на радиофреквенции во РМ (391.21 kB)

icon 20110222_Коментари од јавната расправа по Правилникот за содржината и формата на барањето (457.43 kB)