Select Page

Квартални извештаи

{tab=Важечки} Комисијата на ден 29.12.2009 година го усвои Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар. Операторите и давателите на услуги се должни да и достават на Агенцијата информации и финансиски податоци согласно истото...

Квартални извештаи

{tab=Важечки} Комисијата на ден 29.12.2009 година го усвои Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар. Операторите и давателите на услуги се должни да и достават на Агенцијата информации и финансиски податоци согласно истото...