Select Page

Обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци

Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи треба да ги преземаат сите соодветни чекори за да го обезбедат интегритетот на нивните мрежи и истовремено, континуитетот на услугите кои ги обезбедуваат со тие мрежи. Имајќи го предвид техничкиот напредок, овие...