Select Page

Воздухоплов-пловен објект

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба за радиостаница на земјаУпатство – воздухопловна мобилна службаБарање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба...

Радиоаматерска служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска службиПријава за полагање на испит за радиоаматерски оператор Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служби – албански...