Select Page

Набавка на Услуги за изработување и промовирање на стратегија за подигање на свесноста кај јавноста за улогата и функцијата на АЕК

20110201_Објава на Оглас за набавка на Услуги за изработување и промовирање на стратегија за подигање на свесноста кај јавноста заулогата и функцијата на Агенцијата за електронски комуникации и сите нејзини сервиси и услуги (50.99 kB 2011-02-01) Линк кон Објавата на...