Select Page

Правилник за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофрекфенции

Правилник за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.pdf Прилог 1 – Фиксна служба Прилог 2 – Копнена мобилна служба Прилог 3 – Радиодифузна служба Прилог 4 – Сателитска служба Прилог 5 – Аматерска служба Прилог 6 –...

Јавен тендер

13.08.2012: Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz ,  број 02-2950/1 од 06.08.2012 година, Агенцијата за електронски...

Отповикување на одобрение

Одобрението за користење на радиофреквенции може да биде отповикано по службена должност од страна на Агенцијата или пак на барање на носителот на одобрението.За отповикување на одобрение за користење на радиофреквенции се доставувава писмено општо барање за...

Постапка за издавање одобренија

Агенцијата издава одобрение за користење на радиофреквенции по барање за користење на радиофреквенции, по спроведена постапка на јавен тендер или по спроведена постапка на јавен тендер со јавно наддавање Издавање на одобрение по барање Барањето за издавање на...

Измена на одобрение

Одобрение за користење на радиофреквенции може да се измени по службена должност од страна на Агенцијата или пак на барање на носителот на одобрението. За измена или дополнување на определени параметри од одобрението за користење на радиофреквенции, се доставуваат...